The Effect of The Living Desire in the City on Brand Personality and Brand Perception, Attitude and Satisfaction: A Case of Van Province


Creative Commons License

Şehribanoğlu S., Saydan R., Cihangir E., Levendoğlu M. F.

IWACT 2019, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.237-238

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.237-238
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

THE EFFECT OF THE LIVING DESIRE IN THE CITY ON BRAND PERSONALITY AND BRAND PERCEPTION, ATTITUDE AND SATISFACTION: A CASE OF VAN PROVINCE Abstract It is the natural beauties, historical heritage and socio-cultural life that makes the cities unique. These features give cities a rich personality and a strong urban brand image. Perceptions of the city residents attitudes and their positive or negative satisfaction, give important clues for the city to become an important destination center, to transform the global capital into markets that will attract itself and to realize the projects that will make itself a center of attraction and to create a marketable strong city brand. IWACT’19 238 In this study, the perception of the personality and brand of the city was evaluated within the scope of the city residents who want to live in the city and those who do not want to live in the city in the future. The sample of the study consists of individuals living in Van. In the study conducted with 1018 people, it was found that there were statistically significant differences between the groups regarding the city's perception of personality and brand. Keywords: City Branding, City Image, City Residences, City Personality, Residences Perception’s

ŞEHİRDE YAŞAMA İSTEĞİNİN MARKA KİŞİLİĞİ VE MARKA ALGISI, TUTUM VE MEMNUNİYET ÜZERİNDE YARATTIĞI FARKLILIKLAR: VAN İLİ ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi Sanem ŞEHRİBANOĞLU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sanem@yyu.edu.tr Prof. Dr. Reha SAYDAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rsaydan@yyu.edu.tr Dr. Öğr. Üyesi Emine CİHANGİR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi eminecihangir@yyu.edu.tr Arş. Gör. Dr. M.Fuat LEVENDOĞLU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi fuadlevendoglu@yyu.edu.tr Özet Kentleri birbirinden ayıran, onu eşsiz yapan doğal güzellikleri, tarihi mirası ve sosyo-kültürel yaşamıdır. Bu özellikler kentlere zengin bir kişilik ve güçlü bir kentsel marka imajı kazandırır. Kentte yaşayan bireylerin yaşadıkları kente yönelik algıları, bu algıların sonucunda o kente ilişkin tutumları ve nihayetinde oluşan olumlu veya olumsuz memnuniyetleri, kentin önemli bir destinasyon merkezi olabilmesi, küresel sermayeyi kendine çekecek pazarlara dönüştürebilmesi ve kendini cazibe merkezi haline getirecek projelerin hayata geçirilebilmesi ve nihayetinde pazarlanabilir güçlü bir kent markası oluşturması açısından önemli ipuçları sunar. Bu çalışmada kentin kişilik ve markasına yönelik oluşan algı kentte yaşamlarını sürdürmek isteyen kent sakinleri ile gelecekte bu kentte yaşamak istemeyenler kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Van’da yaşayan bireyler oluşturmaktadır. 1018 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada Kentin Kişilik ve Marka algısına yönelik olarak gruplar arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kent Markası, Kentin Marka İmajı, Kent Sakinleri, Kentin Kişiliği, Kentin Marka Algısı