Nadir İzole Edilen Bir Etken: Staphylococcus capitis


Çetin E.

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 25 April 2015, vol.25, pp.267-268

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 25
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.267-268

Abstract

Amaç: Enfekte yaradan alınan kültürlerde sıklıkla üreyen etkenler

Staphylococcus ve Streptococcus gibi normal fl ora bakterileridir.

Nöroşirürji pratiğinde kontaminasyon olarak değerlendirilen, ancak kliniğidüzelmediğinden ampirik tedaviye devam ettiğimiz olgular mevcuttur.

Biz bu çalışmamızda kültür sonucu kontaminasyon gelmesine rağmen,

kliniği düzelmeyen vakaların sorgulanması gerektiğini vurgulamayı

amaçladık.

Yöntem: Cerrahi müdahale sonrası alınan kültür materyalinde etken

olarak seyrek izole edilen Staphylococcus capitis üreyen bir olgu

sunulmuştur.

Bulgular: 5 yaşında erkek çocuk, kliniğimizde intraserebral hematom

nedeni ile opere edildi. IR+/+, pupiller izokorik, GKS 5. Trakeostomili

ve enteral beslenen hastanın postoperatif yoğun bakım takiplerinde

hidrosefali gelişmesi sonrasında EVD uygulandı. Takiplerinde genel

durumu düzelmeyen hastanın, WBC19. 37. CRP 23. 39 mg/l. Ateş 39. 5C.

oldu. Yara yerinden akıntısı ve pnömoni tablosu mevcuttu. Hastanın

alınan kültüründe Stafilococcus Capitis üredi. Enfeksiyon ile konsulte

edilen hastada öncelikle kontaminasyon düşünüldü ve pnömoni tedavisi

devam edildi. Ancak enfeksiyon açısından klinik tablosunda düzelme

olmadı. Literatür incelenerek nadir görünen bu etkenin klinik tabloya

neden olabileceği düşünüldü ve tekrar enfeksiyon ile konsulte edilerek

kültüre uygun antibiyoterapi başlandı ve hastanın kliniği düzeldi.

Tartışma: Akıntılı kronik yarada ilk yapılacak işlem kültür alınması

olmalıdır. Yumuşak doku infeksiyonlarında koagulaz (-) stafilokoklar

üretildiğinde çoğunlukla kontamine olarak kabul edilir. Ancak bizim

olgumuzun örneğinde direkt mikroskopide fagosite edilmiş kokların

görülmesi ve kültürde saf şekilde S. capitisin üretilmesi, hastanın kliniği ile

de uyumlu olması nedeniyle etken olarak kabul edilmiş ve duyarlılık test

sonucuna göre uygun antibiyotik ile tedavi edilmiştir. Kontaminasyon

olarak değerlendirilse bile her kültür sonucu hastanın kliniği ile birlikte

değerlendirilmeli ve laboratuar kaynaklı hatalar olabileceği göz ardı

edilmemelidir.