İnan A.

2. Uluslararası Erciyes Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.205

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.205

Abstract


Güven kavramı, yaklaşık son otuz yıldır sosyal bilimlerde başlıca araştırma kavramları arasında yer almaktadır. Toplumsal ilişkilerin birçok farklı yönü bulunmasına rağmen hemen her türlü toplumsal ilişkide güvenin önemi azımsanmayacak kadar büyüktür. Güven üzerine yapılan araştırmalara genel olarak bakıldığında güvenin; toplumların ekonomik, refah ve hatta sağlıklarıyla ilgili olduğu ve bunları etkilediği üzerine çalışmalar olduğu görülmektedir. Güven kavramı, sosyoloji yazınında en genel anlamıyla toplumsal güven başlığı altında ele alınmaktadır. Bununla birlikte, güven kavramının alt boyutları da bulunmaktadır. Bunlardan biri de kurumsal güven olarak adlandırılan güven türüdür. Kurumsal güven, bireylerin formel ya da enformel olan kurumlara olan güvenini ifade eder. Toplumların daha iyi bir toplum olması için o toplumda kurumsal güven düzeyinin de yüksek olması beklenir. Bireylerin, kurumsal güven düzeylerinin yüksek olması, bireylerin içinde bulunduğu topluma olan güveninin de yüksek olduğunun göstergeleri arasında kabul edilir. Çünkü, her ne kadar güven kavramının alt boyutları bulunsa bile farklı güven türleri bir toplumda genel olarak birbirleriyle ilişkilidir. Birbirlerinden bağımsız olarak ele alınamazlar. Bu bildiride kurumsal güven olarak katılımcılara; dini yardım kuruluşlarına güven, dini olmayan yardım kuruluşlarına güven, siyasetçilere güven, cemaat ya da tarikatlara güven, dini liderlere olan güven düzeylerini anlamak için sorular yöneltilmiştir. Bu verilerin aslında bir bakıma sosyal güveni de yani toplumdaki güven düzeyini de anlamaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada yer alan bulgular “Üniversite Öğrencilerinin Din Anlayışlarında Sosyal Sermayenin Rolü” başlıklı çalışma kapsamında yapılan araştırmanın verilerine dayanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre genel anlamda İlahiyat fakültesi öğrencilerinin kurumsal güven düzey ortalamalarının yüksek olmadığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte ele alınan farklı kurumlara olan güven düzeylerinin de birbirlerinden farklılık gösterdiği saptanmıştır.