KÜRESELLEŞME VE GELİR ADALETSİZLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


YERGİN H., Torusdağ M.

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.e-ISBN, pp.1914-1922

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: e-ISBN
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1914-1922
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Globalization is removal or limitation of restrictions on goods, services, capital mobility and foreign investments between countries. The convergence of high-level information and technology-level advantages defines the establishment of institutional, cultural and economic ties among the ending countries as a concept of globalization. According to Cox, globalization is founded on the basis of production and finance, and the concept of global economy emerges. According to T. L. Friedman, the concept of globalization is based on the balance between nation states, the general balance between nation states and global markets, and the three fundamental balances between the individual and the nation state(Karabıçak, 2002: 117). The concept of globalization and the relation of poverty are examined undertwo headings in the economic literature, pro-globalization and anti-globalization (Harrison, 2007. 2, Yanar, Shahbaz, 2013: 56). According to Birdsall, (2006), globalization has three important reasons for increasing inequality: First, globalizing markets have an effect of enhancing the gains of countries and individuals with efficient assets in terms of resources. Second, negative externality in globalized economies, weak economies lead to cost increases. Third, in global economies, designated market rules provide advantages for economically powerful countries and individuals (Chief, 2009: 51). The aim of the study is to examine the relationship between globalization and income inequality.

Keywords: Globalization, Income Injustice

Küreselleşme ülkeler arasındaki mal, hizmet, sermaye hareketliliği ve yabancı yatırımlar önündeki kısıtların kaldırılması veya sınırlandırılmasıdır. Yüksek bilgi ve teknolojinin yayılım düzeyi avantajlarının bir araya getirilmesi sonucu ülkeler arasında kurumsal, kültürel ve ekonomik bağların kurulması küreselleşme kavramı olarak tanımlamaktadır. Cox'a göre küreselleşme üretim ve finansman temelleriyle kurularak, küresel ekonomi kavramı ortaya çıkmaktadır. T. L. Friedman'a göre küreselleşme kavramı, ulus devletler arasındaki denge, ulus devletler ile küresel piyasalar arasındaki genel denge, birey ve ulus devlet arasındaki üç temel denge üzerine kurulmaktadır (Karabıçak, 2002: 117). Küreselleşme kavramı ve yoksulluk ilişkisini iktisat literatüründe, küreselleşme yanlısı ve küreselleşme karşıtı olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir (Harrison, 2007. 2, Yanar, Şahbaz, 2013: 56). Birdsall'a, (2006) göre, küreselleşmenin  eşitsizliği arttırmasının üç önemli neden bulunmaktadır: Birincisi , küreselleşen piyasalar kaynak yönünden verimli varlıklara sahip olan ülkelerin ve bireylerin kazançlarını arttırıcı etkiye sahip olmaktadır. İkincisi, negatif dışsallıklar küreselleşen ekonomilerde, zayıf ekonomilerin maliyet artışlarına yol açmaktadır. Üçüncü olarak, küresel ekonomilerde, belirlenen piyasa kuralları ekonomik güce sahip ülkelerin ve bireylere avantaj sağlamaktadır (Baş, 2009: 51). Çalışmanın amacı küreselleşme ve gelir adaletsizliği arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Anahtar KelimelerKüreselleşme, Gelir Adaletsizliği