Fen Lisesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Kaya Z., İkiz F., Asıcı E.

International Journal of Human Sciences, vol.13, no.1, pp.451-465, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

In this study, investigation of level of problematic internet use and psychological
symptoms of 538 science high school students reciving education in Van and Izmir cities was aimed. At the same time, it was examined that according to being day or boarding student and gender whether the level of problematic internet
use and psychological symptoms of students differ or not. The data collected eith Brief
Symptom Inventory (BSI) and Problematic Internet Use Adolscent Form (PIU-A). Data
analysis was carried out through SPSS 15.00 statistical package programme. In analysis Spearman Brown correlation coefficient and Mann Whitney U test were used. According to obtained findings, there was stastistically significant and positive relationship between problematic internet use and psychological symptoms of science high school students. Negative self and somatization socres of day students were higher than broading students. It was found that the level of problematic internet use of boarding students were higher than boarding students. According to gender, it wasfound that females had higher score than males on four subscale of BSI (anxiety, depression, negative self and somatization) and males had
higher score than females on social benefits subscale of PIU-A. Obtained results were
discussed in the light of related literature and suggestions were offered.
Keywords: Adolescent, problematic internet use, psychological sypmtoms.

Özet
Bu çalışmada, Van ve İzmir illerinde öğrenim gören 538 fen lisesi öğrencisinin problemli
internet kullanım düzeyleri ile psikolojik semptomları arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Aynı zamanda problemli internet kullanımının ve psikolojik semptomların öğrencilerin yatılı, gündüzlü olma durumu ile
cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın
verileri Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği-Ergen
(PİKÖ-E) formu ile toplanmıştır. Veri analizi SPSS 15.00 istatistik paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Analizlerde non-parametrik yöntemlerden Spearman Brown Korelasyon Katsayısı ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, fen lisesi öğrencilerinin problemli
internet kullanım düzeyleri ile psikolojik semptomları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu, yatılı öğrencilerin olumsuz benlik ve somatizasyon puanlarının gündüzlü öğrencilerden, gündüzlü öğrencilerin problemli internet kullanımdüzeylerinin yatılı öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Cinsiyete göre ise, KSE’nin dört alt boyutunda (anksiyete, depresyon, olumsuz benlik ve somatizasyon) kız öğrencilerin puanlarının erkek öğrencilerden, erkek öğrencilerin PİKÖ-E’nin sosyal fayda alt boyutundan aldığı puanların kız öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılarak
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Ergen, problemli internet kullanımı, psikolojik semptomlar.