Anne-Babaların Beden Eğitimi Dersine Karşı Yaklaşımlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Temur H. B., Gencer Y. G.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.23-33, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study focuses on the effects of different variables on parents approach. These variables can be listed as; attending to govermental school or private school, students’ participation to sportive activities or not, and finally the education level of subjects. Two private schools (125 persons) and two govermental schools (125 persons) were selected with random sampling. The reserachers applied information sheet with demographic data and also Öncü and Güvens’ scale (2011) “Parents’ approach to participation of students to Physical Education Class” to subjects. The wrongly filled scales were excluded. 220 scales were evaluated in total. The data acquired from the scales were transferred to computer. The statistical analyses were done by applying the one-way Anova and t-test. As a result, the answers to following questions; “The physical education class is only a cause of fatigue for students”, “I think there is no need for this class” and “This class has no benefit for my child” showed a meaningful difference (p<0.05) on behalf of private schools. Besides; the answers of parents according to participation or nonparticipation to sportive activities to questions; “The best environment for my child’s social adaptation is physical education class”, “This class connects my child to school more” and “This class has no benefit for my child” showed meaningful difference as p<0.05, p<0.01 and p<0.05 respectively.  On the other hand, the answers according to education level of subjects to following questions; “This class connects my child to school more” The best environment for my child’s social adaptation is physical education class” showed no meaningful difference (p<0.05). 

Bu çalışmayla, çocuklarının devlet okulu veya özel okulda öğrenim görme, çocuklarının okuldaki sportif faaliyetlere katılıp katılmama ve deneklerin eğitim durumlarının beden eğitimi dersine karşı olan tavırlarını etkileyip etkilemediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Van ilinde bulunan iki özel ilköğretim okulu (125 kişi)  ile tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş iki devlet okulunda (125 kişi) öğrenim gören öğrencilerin velilerine, araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik özelliklere yönelik bilgi formu ile birlikte Öncü ve Güven’in (2011) de geliştirdiği “Ana-Babaların Çocuklarının Beden Eğitimi Dersine Katılımına Yönelik Tutumları” ölçeği uygulanmıştır. Bunlardan değerlendirme sonucu hatalı doldurulan ölçekler çalışmaya dahil edilmemiştir. Toplam 220 ölçek değerlendirilmeye alındı. Bu ölçeklerden elde edilen veriler sayısal değerler olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu verilerin istatistik analizinde one-way Anova ve t-testi kullanılmıştır. Sonuçta" Beden eğitimi dersi, çocukları yormaktan başka bir işe yaramaz", "Bence, beden eğitimi dersleri olmasa da olur" ve "Beden eğitimi derslerinin çocuğuma hiçbir yararı yoktur" sorularına verilen cevaplar ile okul türü arasında özel okul lehinde anlamlı (p<0.05) farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte okulda çocuğu sportif faaliyetlere katılan ve katılmayanların verdikleri cevapların "Çocuğumun diğer çocuklarla kaynaşması için en uygun ortam, beden eğitimi dersidir."  ölçek maddesinde p<0.05, "Beden eğitimi dersi, çocuğumu okula daha çok bağlar." ölçek maddesinde p<0.01, ve "Beden Eğitimi Derslerinin Çocuğuma Hiçbir Yararı Yoktur"  ölçek maddesinde ise p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca deneklerin eğitim durumlarına göre "Beden Eğitimi Dersi Çocuğumu Okula Daha Çok Bağlar"  ölçek maddesi ile "Çocuğumun Diğer Çocuklarla Kaynaşması İçin En Uygun Ortam Beden Eğitimi Dersidir" ölçek maddesine verilen cevapların anlamlı (p<0.05) farklılık içermedikleri görülmüştür.