’Tanı Konamayan Bir Antite Olarak Sakrum Kırıkları


Çetin E.

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, vol.26, pp.273

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 26
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.273
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Sakrum kırıkları sıklıkla gözden kaçar ve tanısı gecikir

Hastanemizde sakrum kırıklarına ne oranda tanı konamadığını saptamak

amacıyla bu çalışma planlandı.

Yöntem: Radyoloji arşivimizde 01.01-31.12.2013 arasındaki vertebra

bilgisayarlı tomografileri tarandı. Sakrum kırığı olan olguların kayıtları

değerlendirildi. Diğer sistem yaralanmaları, sakrum tanısı konup

konmadığı ve radyolojik bulguları kaydedildi. Kırık tipi Denis’in

sınıflamasına göre ayrıldı.

Bulgular: Yaşları 6-84 arasında (35,81±17,06), 43 erkek, 28’i kadın toplam

71 sakrum kırıklı hasta saptandı, 30’u zon 1, 18’i zon 2, 10’u zon 3 tip

kırıktı, 13’ünde çok sayıda kırık saptandı. 15 olguda transvers kırık vardı

(%21). 57’sinde pelvis yaralanması, 30’unda lomber transvers çıkıntı kırığı,

16’sında diğer omur kırıkları, 12’sinde batın, 30’unda toraks, 6’sında kafa

içi, 31’inde ekstremite yaralanması eşlik ediyordu.

Olguların 16’sında tanı konamamıştı (%22,5). Bunların 11’i zon 1 tip

kırıktı ve zon 1 kırıklara tanı konulamaması olasılığı diğer tip kırıklardan

yüksekti (p=0,014). Zon 1 tip dışındaki kırıklarda tanı konamama oranı

%12,1’di. Tanı konamayan 16 olgunun biri izole sakrum yaralanmasıydı,

diğerlerinde eşlik eden başka sistem yaralanmaları vardı: 2’sinde lomber

transvers çıkıntı kırığı, 3’ünde diğer omurga kırıkları, 11’inde pelvis,

6’sında toraks, birinde batın ve birinde kafa içi yaralanma mevcuttu.

Tanı konamayan ve konan olguların diğer sistem yaralanma oranları

istatistiksel açıdan farklı değildi. Sadece transvers çıkıntı kırığı bulunma

oranı tanı konamayan olgularda anlamlı olarak düşüktü (p=0,007).

Tartışma ve Sonuç: Sakrum kırıklarının yarıya yakını zon 1 kırık olsa da,

üçte bir kadarı zon 3 tipte ya da multipl kırık olmak üzere ciddi kırıklardır.

Acil servis koşullarında özellikle zon 1 tipte kırıklarda tanı konamama

oranı yüksektir. Ancak diğer tip kırıklarda da tanı konamama oranı %10’u

aşmaktadır.