GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMES


Creative Commons License

Coşkun M. K., Şimşek U.

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION , İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2021, pp.836

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.836
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Anayasanın 42. Maddesinde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” ibaresine rağmen bireyler içerisinde bulundukları toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik şartların yanı sıra bilişsel, duyuşsal, bedensel gibi dezavantajlılıklarından ötürü temel eğitimden yoksun kalabilmektedirler. Temel eğitim sürecine dâhil olan bireylerin ise süreç içerisinde yetersizliklerine bağlı olarak çeşitli problemler yaşadıkları bu nedenle eğitimden yeterli düzeyde yararlanamadıkları ve kaliteli eğitime erişimde problem yaşadıkları bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı ortaöğretim 6. sınıf görme engelli öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi “Dünyanın Neresindeyim?” konusuna yönelik bireysel öğrenme ihtiyaçlarını tespit etmek ve ünitede yer alan kavramlarının öğretimine yönelik bir öğretim modeli tasarlayarak bu modelin kullanışlılığını ve kavram öğrenimine etkisini araştırmaktır. Tasarım Tabanlı Araştırma (TTA) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada öğretim tasarımı amacıyla ADDIE modeli kullanılmış ve çalışma üç ana aşamada tamamlanmıştır. İlk aşama olan ihtiyaç analizinde görme yetersizliği yaşayan öğrencilerin sosyal bilgiler öğrenimi konusunda yer alan kavramları anlama düzeyleri belirlenmiştir. İkinci aşamada ise ADDIE modelinin tasarım, geliştirme ve uygulama basamakları izlenmiş olup, birinci aşamada tespit edilen sorun ve ihtiyaçları gidermek amacıyla bireysel ihtiyaçlara uygun öğretim modeli tasarlanarak uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; görme yetersizliği olan öğrencilerin tespit edilen ihtiyaçlarını gidermek ve “Dünyanın Neresindeyim?” konusuna ait temel kavramlarının etkili öğrenimini sağlamak amacıyla tasarlanan materyallerin öğrencilerin ilgi ve tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmış ayrıca öğrencilerin akademik başarılarını etkileyerek öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.