Popüler Teknoloji Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., ACAR E., GÜLEN S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.723-748, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: In the study, popular technology concepts and materials were prepared to appeal to more audiences and to make them more perceptible in order to better understand the concepts through 72 films containing with virtual programs. The material is designed as concepts and concept clusters integrated with internet and DVD that will appeal to audiences visually, audibly, spontaneously and temporally. In the first phase of the study, a film containing 72 technology concepts related to the subject was identified from 1000 scientific film archives, both on the internet and in the Biology Education material development room. These concepts are classified in two groups as antique technology and modern technology. Furthermore, in the collection of data in the Ferit Melen Library of Yüzüncü Yıl University, 30 websites and 55 scientific articles were scanned and used for English translated articles, pictures and films about study topic. The films used for the study were cut with Ulead Media program in the virtual environment and converted from .mpg format to .flv file with Adobe Macromedia Flash Encoder. The files with the .flv extension are edited with Macromedia Flash 8 and put in a .swf file with different font colors and under the film frame to indicate the concept, the definition of the concept, the duration and what concepts are cut together. With the help of the Dreamweaver 8 Web Editor program, the web page of the concept was created and arranged in alphabetical order. A set of concepts describing the concepts of selected and selected films about popular technological concepts was made using the ConceptDraw Office PRO program. At the end of these stages, a visual, auditory and descriptive course material was prepared describing 849 popular technology concepts and concept clusters.

Keywords: Concepts, Material development, Popular technology

Bu çalışmanın amacı, popüler teknoloji kavramlarını içeren 72 tane film ve belgeselden elde edilen kavramların daha iyi öğrenilmesi ve verimli bir şekilde algılanabilir hale getirilmesi için sanal programlarla daha fazla duyuya hitap edecek şekilde materyal hazırlamaktır. Materyal, görsel, işitsel, yazımsal ve zamansal olarak daha çok duyuya hitap edecek, internet ve çok amaçlı disk (Digital Versatile Disc, (DVD)) entegreli kavramlar ve kavram kümeleri olarak ta tasarlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında hem internet ortamında hem de Biyoloji Eğitimi materyal geliştirme odasında kayıtlı 1000 tane bilimsel film arşivinden 72 tane teknoloji kavramlarını içeren film tespit edilmiştir. Bu kavramlar antik teknoloji ve günümüz teknolojisi olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ferit Melen Kütüphanesinde toplu veri taramada, araştırma konusu ile ilgili İngilizceden çevrilen makaleler, resimler, filmler için 30 adet web sitesi ve 55 adet bilim teknik makalesi taranarak kullanılmıştır. Çalışma için kullanılan filmler sanal ortamda Ulead Media programı ile kesilmiş olup Adobe Macromedia Flash Encoder ile .mpg formatından.flv dosyasına çevrilmiştir. Flv uzantılı dosyalar Macromedia Flash 8’le düzenlenerek ilgili kavramın tanımı, süresi ve hangi kavramlarla birlikte kesildiğini belirten kavram kümesine farklı fonda yazı renkleri ile film çerçevesinin altına yapıştırılarak .swf olarak hazırlanmıştır. Dreamweaver 8 Web Editörü programı yardımı ile kavrama ait internet sayfası oluşturulmuş ve alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Popüler teknolojik kavramlar ile ilgili seçilip izlenen filmlerin kavramlarını belirten bir kavram kümesi ConceptDraw Office PRO programı kullanılarak yapılmıştır. Tüm bu aşamaların sonunda 849 adet popüler teknoloji kavramı ve kavram kümelerini anlatan görsel, işitsel ve tanımlayıcı bir ders materyali hazırlanmıştır.

Anahtar Kavramlar; Kavramlar, Materyal geliştirme, Popüler teknoloji.