Target Pressure and Job Satisfaction Relationsip: An Application on the Banking Sector


Ataman S., Oğrak A., Ataman F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.52, pp.393-412, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


Günümüzde başta bankacılık sektörü olmak üzere bir çok sektörde çalışanlara yönelik hedef politikaları uygulanmaktadır. Yöneticiler belirlemiş oldukları hedeflerine ulaşabilmek için atlarına belirli süreler içerisinde gerçekleştirmeleri için hedefler belirlemekte ve bu hedefleri gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Uygulanan bu hedef politikası, çalışanlar üzerinde belli bir stres ve baskı yaratmakta ve bu durum literatürde hedef baskısı olarak yer almaktadır. Hedef baskısı algısının iş memnuniyeti algısı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada Van ilinde hizmet vermekte olan banka çalışanları üzerine bir uygulama yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS20 programı ile analiz edilmiş olup, veriler betimleyici analiz, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, T-testi, Anova testi, korelasyon analizi ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, hedef baskısı ve iş tatmini arasında negatif bir korelasyon (-0,508) değeri elde edilirken regresyon analizinde ise hedef baskısı faktörüne ait R2 değeri 0,258 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu R2 değeri iş tatminine ilişkin toplam varyansın (değişimin) % 25,8’inin hedef baskısı değişkeni ile açıklanabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hedef, Hedef Baskısı, İş Tatmini,