Hayatımızdaki Basit Makineler İle İlgili Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Gülseven E., Artun H., Bakırcı H.

e-Turkish Studies (elektronik), vol.13, no.9, pp.811-833, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fen bilimlerinde önemli bir yeri olan problem çözme becerileri, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını arttıran temel becerilerindendir. Aynı zamanda bu beceriler, öğrencilerin günlük hayatta karşılaşılaştıkları problemleri çözmelerinde önemli rol oynamaktadır. Bundan dolayı Fen Bilimleri dersinin hedeflerinden birisi de öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmaktır. Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf Fen Bilimleri dersindeki “Hayatımızdaki Basit Makineler” konusunda öğrencilerin problem çözme becerilerinin ne düzeyde olduğunu açık uçlu sorular yardımıyla belirlemektir. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Van ili merkez bir ortaokulun sekizinci sınıfında öğrenim gören 106 (50 kız ve 56 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada 10 adet açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı geliştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu soruların uzman görüşü alınarak kapsam geçerliği sağlanmıştır. Öğrencilerin açık uçlu sorulara vermiş oldukları cevapların değerlendirilmesi için puanlama kriterleri kullanılmıştır. Sayısallaştırılan verilerin analizinde ise Shapiro-Wilks testi, tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ve Post Hoc (Tukey HSD) testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, açık uçlu sorulardan elde edilen bulgularda öğrencilerin son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Öğrencilerin açık uçlu sorulardan aldıkları toplam puanlarının yüksek olmasından dolayı konuya yönelik problem çözme becerilerinin yeterli düzeyde olduğu sonucuna varılabilir. Fen Bilimleri öğretmenlerinin bu tür uygulamaları farklı ünitelerde uygulamaları, öğrencilerin konuların daha etkili öğrenecekleri düşünülmektedir.

*