Allelopathic Effect of Jimson Weed (Datura stramonium L.) on Seed Germination


Yorulmaz M., Yergin Özkan R.

TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES , vol.7, no.3, pp.793-797, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study the effect of jimson weed (Datura stramonium L.), which has known with its
allelopathic effects, on germination of two weeds, redrooted pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and
lamb’s quarters (Chenopodium album L.), which cause significant crop losses in crops, with a crop, sugar
beet (Beta vulgaris L.). The study was conducted in Plant Protection department of Van Yuzuncu Yil
University in 2019. Aqueous extracts of D. stramonium leaves that are collected on flowering stage were
applied at rates of 5, 15, 30, 40, 50 and 60%. Germination of sugar beet inhibited 89% by 5 % aqueous
extract and redrooted pigweed 55%. There was not observed any germination in all remaining
concentration values, and 100% germination inhibition occurred. Although the effect was high against
sugar beet, it’s considered that the results obtained with new studies by different crop will contribute to
the weed control, the use and development of biopreparats that are more sensitive to human health
and the environment.

Bu çalışmada allelokimyasal etkiye sahip olduğu bilinen şeytan elması (Datura stramonium

L.)’nın kültür alanlarında önemli verim kayıplarına yol açan kırmızı köklü horozibiği (Amaranthus

retroflexus L.), sirken (Chenopodium album L.) yabancı otları ile şeker pancarı (Beta vulgaris L.) kültür

bitkisinin çimlenmesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bitki Koruma Bölümü’nde 2019 yılında yürütülmüştür. Datura stramonium L.’un çiçeklenme döneminde

toplanan yapraklarının su ekstraktı %5, 15, 30, 40, 50 ve 60 konsantrasyonlarında uygulanmıştır.

Denemede su ekstraktının %5’lik konsantrasyonunda şeker pancarında %89, kırmızı köklü horozibiği

bitkisinde ise %55 oranında çimlenme inhibisyonu gözlenmiştir. Geri kalan bütün konsantrasyon

değerlerinde çimlenme gözlenmemiş olup %100 çimlenme inhibisyonu gerçekleşmiştir. Şeker pancarına

karşı yüksek inhibisyon gözlenmesine rağmen farklı kültür bitkilerinde yapılacak yeni çalışmalar ile

birlikte elde edilen sonuçların özellikle yabancı otlarla entegre mücadeleye, insan sağlığı ve çevreye daha

duyarlı olan biyopreparatların kullanılmasına, geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.