Badmintonda Core Egzersizlerinin Denge ve Core Kuvveti Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Eriş F., Karaağ H.

lap lamberd academic publishing, Riga, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: lap lamberd academic publishing
  • City: Riga
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Eriş F, Reviewing the Effect of 12 Week Core Force Exercise on Static Balance and Core Force on Female Badminton Players. Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Veterinary Anatomy Department, Doctoral Thesis, Van, 2018. In the recent years, studies towards core area and core exercises have become widespread in sports. Badminton is a sports branch which requires a high level of coordination between extremities and balance. This study aims to reveal the effects of core force exercises on anthropometric, core force and static balance values on female badminton players. The study was performed with the participation of a total of 20 badminton players, 10 in experimental and 10 in control groups.  The athletes went through two hours of basic badminton exercises 3 days in a week, for 12 weeks. When this exercise program was in progress experimental group went through a 30-minute core force exercise. Before and after the 12-week exercise schedule, anthropometric, core force and static balance measurements were taken. Statistical analysis of the obtained values was made with IBM SPSS 21 package program. Definitive data as per groups are gathered in charts. Pretest and posttest distribution of the variables are monitored. For data analysis, first normality test was applied. For the significance of independent groups showing normal distribution, Studentt test was used; for the significance of independent groups not showing normal distribution, Mann Whitney U test was used. For the comparison of dependent groups, for normal distribution groups PairedStudentt test was used; for not normal distribution groups Wilcoxon testwas used. Significance value was accepted to be (p<0.05). When the statistical results of anthropometric values were reviewed, in the correlation analysis of pretest and posttest values, all of the measurements of body mass index, weight, waist circumference, hip circumference and waist-hip ratio values showed to be positive, high and significant. In core force measurements, when the analysis results of the experimental group‟s jackknife, push up, sit up and back isometric durability tests were reviewed, it was seen that the difference between pretest and posttest was statistically significant (p<0,05). When the open and closed eye static balance pretest and posttest measurements of experimental and control groups were reviewed, it was seen that even though there was mathematical difference, no statistical significant difference was seen. Additionally, it was found that core force exercises increased core force of badminton players but had no effect on increasing the static balance. For the future scientific studies in the field of core force and badminton, this study aimed to be a contribution.  

Keywords: Anthropometric Measurements, Badminton, Core Force, Static Balance. 

Eriş F, Kadın Badminton Sporcularında 12 Haftalık Core Kuvveti Egzersizlerinin Bazı Antropometrik Değerler Statik Denge ve Core Kuvveti Üzerine Etkisinin Araştırılması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Anatomi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Van, 2018. Son yıllarda spor alanında core bölgesi ve core antrenmanlarına yönelik çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Badminton, eksremiteler arası koordinasyonun ve dengenin üst düzeyde talep edildiği bir spor dalıdır. Bu çalışma, core kuvveti antrenmanlarının kadın badminton sporcularında antropometrik, core kuvveti ve statik denge değerleri üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapıldı. Çalışma, 10‟u kontrol ve 10‟u da çalışma grubunda yer alan aktif badminton sporcusu 20 kadın üzerinde yapıldı. Sporcular 12 hafta boyunca haftada üç gün iki saatlik temel badminton antrenman programına tabi tutuldu. Bu antrenman programları devam ederken, çalışma grubuna her antrenmandan sonra 30 dakikalık core kuvveti antrenman programı uygulandı. 12 haftalık egzersiz programı öncesinde ve sonrasında antropometrik, core kuvveti ve statik denge ölçüleri alındı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi IBM SPSS 21 paket programında yapılmıştır. Gruplara göre tanımlayıcı bilgiler tablolaştırılmıştır. Değişkenlerin gruplara göre ilk ve son test dağılımları incelenmiştir. Verilerin analizi için öncelikle normalite testi uygulanmıştır. Normal dağılım gösteren bağımsız grupların ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için Studentt testi, normal dağılım göstermeyen gruplarda ise Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Bağımlı grupların karşılaştırılmalarında ise normal dağılan gruplarda Eşleştirilmiş Student t testi, normal dağılmayan gruplarda ise Wilcoxon testi uygulanmıştır. Anlamlılık derecesi (p<0.05) kabul edilmiştir. Antropometrik ölçümlerin istatistiksel sonuçlarına bakıldığında; ön test-son test ölçümleri arasında yapılan korelasyon analizinde beden kütle indeksi, vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi ve bel kalça oranı ön test-son test ölçümlerinin tümünde korelasyon değerlerinin pozitif yönde, yüksek ve anlamlı olduğu görülmüştür. Core kuvveti ölçümlerinde; çalşşma grubunun çakı, şınav, mekik ve sırt izometrik dayanıklılık testlerine ait analiz sonuçları incelendiğinde ön test-son test arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) olduğu görülmüştür. Çalışma ve kontrol gruplarına ait gözler açık ve kapalı olarak yapılan statik denge ön test-son test ölçümlerine ait istatistikler incelendiğinde; matematiksel olarak fark bulunmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenememiştir. Bununla birlikte; core kuvveti antrenmanlarının badminton sporuna devam eden sporcularda core kuvvetini artırdığı, ancak statik denge açısından bir katkısının olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın, core kuvveti ve badminton ile ilgili yapılacak olan bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Antropometrik Ölçümler, Badminton, Core Kuvveti, Statik Denge.