Ekstrakorporeal ?ok dalga tedavi (eswt) uygulamasynyn plantar fasiitis kaynakly topuk a?rysyna erken ve orta dönem etkisi


Creative Commons License

Kaplan Ş. , Serbest M. O. , Çetin C., Erdoğan A.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, sa.2, ss.37-42, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 19 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.37-42

Özet

Amaç: Topuk aðrýsý olan, Plantar fasiitis tanýlý hastalarda ESWT tedavisinin, aðrý þiddeti ve hassasiyet üzerine olan kýsa ve orta dönem etkilerinin araþtýrýlmasý amaçlandý. Hastalar ve yöntem: Klinik olarak plantar fasiitis tanýsý almýþ, semptomlarý 6 haftadan uzun süren 28?i kadýn, 13?ü erkek olmak üzere toplam 41 hasta çalýþmaya
dahil edildi. Tüm hastalara 15 Hz frekans, 2.0 Barr yoðunluk ve 2000 atým/seans olmak üzere birer hafta ara ile toplam 3 seans ESWT tedavisi uygulandý. Hastalarýn aðrý þiddetleri tedavi öncesi ve her tedaviden bir hafta sonra ve son tedavi seansýndan 3 ay sonra olmak üzere 10 santimetrelik Vizüel Aðrý Skalasý (VAS) ile deðerlendirildi.

Bulgular: Tedavi sonrasý 1. haftadan itibaren tüm VAS skoru deðerleri tedavi öncesine
göre anlamlý olarak daha düþük saptandý (p < 0,001) (tedavi öncesi VAS ort; 75.34, 1. hafta sonu VAS ort; 49.43, 2. hafta sonu VAS ort; 38.53, 3. hafta sonu VAS ort; 23.04, 3. ay sonu VAS ort; 20.39). Son tedavi seansýndan 1 hafta sonra (haf3) deðerlendirilen VAS skoru ile tedavi bitiminden 3 ay sonra (ay3) deðerlendirilen VAS skoru arasýnda istatistiksel anlamlý bir fark (23.04 ± 16.41; 20.39, ± 22.98, p>0,001) yoktu.

Sonuç: 2000?er atým olarak uygulanan, 3 seans düþük enerjili þok dalga tedavisi, kronik plantar fasiitis kaynaklý topuk aðrýsýnýn tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Plantar fasiit, topuk dikeni, Vizüel Aðrý Skalasý (VAS)