Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma


Keskin Ö., ESEN Ş.

Researcher: Social Sciences Studies, vol.5, no.4, pp.620-637, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Researcher: Social Sciences Studies
  • Page Numbers: pp.620-637
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Organizational commitment is important in terms of business managers and researchers as employees’ commitment to work and the organization plays a major role in the realization of organizational goals and objectives. Organizational justice perception is at the top of the factors that affect employees' organizational commitment. In this study, the influence of organizational justice on organizational commitment is examined. The purpose of the study is to reveal the organizational justice perceptions of employees working in banks and their influence on organizational commitment. Within the scope of the aim, an empirical study has been carried out on 220 employees working in public banks operating in the province center of Düzce and private banks. Data were collected using the questionnaire method and SPSS 23 data analysis program was used for the analysis of the data. Hypotheses were constructed to measure the relationship between organizational justice and organizational commitment, and correlation and regression analysis were applied to test hypotheses. As a result of the analyses, it is found that organizational justice affects organizational loyalty positively. It has been seen that the perceptions of organizational justice of the employees working in the bank affect their emotional and normative commitment positively. In addition, it has been found that there is no relationship between the perceptions of justice and continuing commitment of bank employees.

Örgüt çalışanlarının işe ve örgüte olan bağlılıkları örgütsel amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde büyük rol oynadığı için, örgütsel bağlılık konusu, işletme yöneticileri ve araştırmacılar açısından önem arz etmektedir. Çalışanların örgüte olan bağlılıklarını etkileyen faktörlerin başında örgütsel adalet algısı gelmektedir. Bu çalışmada, örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmada amaç, bankalarda görev yapan çalışanların örgütsel adalet algılarını ve bu algılamaların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Amaç kapsamında, Düzce il merkezinde faaliyet gösteren kamu bankalarında ve özel bankalarda görev yapan 220 çalışan üzerinde ampirik bir çalışma yapılmıştır. Veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmış ve verilerin analizi için SPSS 23 veri analiz programı kullanılmıştır. Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık ilişkisini ölçmeye yönelik hipotezler oluşturulmuş ve hipotezlerin sınanması için korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizlerde, örgütsel adaletin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Banka çalışanlarının örgütsel adalet algılarının duygusal ve normatif bağlılıklarını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca, banka çalışanlarının adalet algıları ile devam bağlılıkları arasında bir ilişkinin bulunmadığı saptanmıştır.