Comparision of 14C and varv counting methods of LAke Van sublacustrine Channles Sediment Dating


Meydan A. F.

BILMES 2018, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.291-292

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291-292
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

COMPARISON OF 14C AND VARV COUNTING METHODS OF LAKE VAN SUBLACUSTRINE CHANNELS SEDIMENT DATING Abstract Lake Van is located in the high plateau of Eastern Anatolia. It was investigated in many project like the ICDP in 2010 and the Bathyvan project in 2012. Particularly in the bathymetric studies of the lake, high-resolution seismic and bathymetric data were obtained from the bottom of Van Lake and two sublacustrine channels were discovered in the eastern shelf of Van Lake at a depth of 50-150 meters. In the scope of this study, six cores with water depths of 70-100 m and lengths of 1.75 m and 2.40 m were taken from these channels. Correlations were made after these cores were examined in terms of lithology. All of the cores consist of sediments showing annual rhythmic sedimentation (varv). When dating analyzes of sedimentary cores were carried out, the longest core (2.40 m) of Van15-09 core was evaluated. Radiocarbon ages (14C) were analyzed in the Beta Analytic laboratory on 4 separate layers of organic carbonate and calibrated to calendar ages by INTCAL13 program. According to this, the obtained ages (calibrated ages) as 3420 ± 30 (MS 1389), 6610 ± 30 (old carbon effect), 4230 ± 30 (MS 579) and 5040 ± 30. However, three different sedimentation rates were calculated for this core. These are 1,04 mm / year, 0.79 mm / year and 1.28 mm / yr. These ages were compared with an algorithm created in previous studies (Damcı and Çağatay, 2015). When comparing, the radiographic image of the cores was utilized. When compared with the relative levels of age obtained in this comparison, the average error rate was around 85%. The main reason for this is that it is possible to link the radiographic images to the resolution in the scan range. For this reason, using conventional radiocarbon ages for this study, the sedimentation rate was accepted accordingly.

Keywords: Lake Van, 14C, varv age, sublacustrine channel

This study is supported by Yüzüncü Yıl University, Scientific Research Projects Coordinatorship under the project number 2015-MİM-B106

VAN GÖLÜ SU ALTI KANALI SEDİMANLARININ YAŞLANRILMASINDA 14C VE VARV SAYIMI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Van Gölü, Doğu Anadolu yüksek platosunda yer almaktadır. 2010 yılında ICDP projesi ve 2012 yılında Bathyvan projesi gibi birçok proje kapsamında incelenmiştir. Özellikle gölün batimetrik özelliklerinin ortaya konduğu çalışmalarda Van Gölü’nün tabanından yüksek çözünürlüklü sismik ve batimetrik veriler elde edilmiş ve Van Gölü’nün doğu şelfinde, 50-150 metre su derinliğinde iki adet su altı kanalı keşfedilmiştir. Bu çalışma kapsamında bu kanallardan, su derinliği 70-100 m olan ve uzunluğu 1.75 m ile 2.40 m olan 6 adet karot alınmıştır. Bu karotlar litolojik açıdan incelendikten sonra korelasyonları gerçekleştirilmiştir. Karotların tamamı yıllık ritmik çökelim (varv) gösteren sedimanlardan oluşmaktadır. Sediman karotlara ait yaşlandırma analizleri yapılırken en uzun karot olan (2.40 m) Van15-09 karotu değerlendirmeye alınmıştır. Farklı seviyelerden elde edilen organik karbonat içeren 4 ayrı seviye üzerinde Radyokarbon yaşı (14C) Beta Analytic laboratuarında analiz edilmiş ve INTCAL13 programında kalibre edilerek takvim yaşlarına çevrilmiştir. Buna göre sırasıyla elde edilen yaşlar (kalibre edilmiş yaşlar) olarak GÖ 3420 ± 30 (MS 1389), GÖ 6610 ± 30 (eski karbon etkisi), GÖ 4230 ± 30 (MS 579) ve GÖ 5040 ± 30 (MÖ 231) olarak elde edilmiştir. Bununla birlikte bu karotta üç ayrı sedimantasyon oranı hesaplanmıştır. Bunlar 1,04 mm/yıl, 0,79 mm/y ve 1,28 mm/yıl’dır. Bu yaşlar yıllık laminalanma gösterdiklerinden önceki çalışmalarda (Damcı ve Çağatay, 2015) oluşturulan bir algoritma ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapılırken karota ait radyografik görüntüden faydalanılmıştır. Bu karşılaştırmada elde edilen yaşlar ilgili seviyeler ile kıyaslandığında hata oranı ortalama olarak % 85 civarında olarak elde edilmiştir. Bunun temel nedenini radyografik görüntülerin tarama aralığındaki çözünürlüğe bağlamak mümkündür. Bu nedenle bu çalışma için geleneksel radyokarbon yaşları kullanılarak, sedimantasyon oranı buna göre kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, 14C, varv yaşı, sualtı kanalı

Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, BAP koordinatörlüğünce “2015-MİM-B106” No’lu proje olarak desteklenmiştir