The Effect of Replacement with Different Levels of Sulfur and Sulfur-Free Broad Bean in Soybean Meal and Barley Based Rations on Some Rumen Fermentation Parameters


Güney M. , Demirel M.

YYÜ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.26, no.2, pp.341-347, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : YYÜ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.341-347

Abstract

Abstract: In this study, a total of 7 different isocaloric and isonitrogenic rations with and without sulfur (0.5% CaSO4) were constituted so as to meet 25, 50 and 75% of the protein and energy obtained from soybean meal (SBM) and barley from the control ration (C) with broad bean (BB). Wheat straw (WS) and hay grass (HG) were used as roughage sources in the rations. The effects on rumen parameters of the rations prepared were analyzed in 3 yearling sheep fitted with rumen fistula and duodenal cannula. No difference was observed between groups in terms of pH, NH3-N, propionic (PA) and butyric acid (BA) concentration of the rumen fluid (P<0.05). While rumen fluid pH was high before feeding, it decreased after feeding. Rumen NH3-N, acetic acid, PA and BA concentrations also increased (P<0.05). As a result, it was concluded that 75% of protein and energy obtained from soybean and barley used in sheep rations can be met with broad bean, but addition of sulfur to rations with broad bean additive has no effect on rumen fermentation parameters. 

Özet: Bu çalışmada, soya küspesi ve arpadan gelen protein ve enerjinin %25, 50 ve 75’i bakladan karşılanarak kükürt katkılı ve katkısız 7 farklı izokalorik ve izonitrojenik rasyon oluşturulmuştur. Rasyonda kaba yem kaynağı olarak buğday samanı (BS) ve kuru çayır otu (KÇO) kullanılmıştır. Hazırlanan rasyonların kimi rumen parametreleri üzerine etkileri rumen fistüllü ve duodenum kanüllü 3 yaşlı koyunlarda araştırılmıştır. Kontrol rasyonu ile diğer rasyon grupları arasında rumen sıvısı pH, NH3-N’u, propiyonik (PA) ve bütirik asit (BA) konsantrasyonu bakımından farklılık gözlenmemiştir (P<0.05). Sabah yemlemeden önce rumen sıvısı pH düzeyi yüksek iken yemlemeden sonra azalmıştır. Rumen sıvısı NH3-N, asetik, PA ve BA konsantrasyonu ise artmıştır (P<0.05). Sonuç olarak, koyun rasyonlarına soya küspesi ve arpadan gelen enerji ve proteinin %75’inin bakla ile karşılanabileceği ancak bakla ilave edilen rasyonlara kükürt katkısının rumen fermantasyon parametrelerini değiştirmediği sonucuna varılmıştır.