İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yaşamı kalitesi ile örgütsel değer algıları arasındaki ilişki düzeyi


Creative Commons License

taşdan m., Erdem M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.92-113, 2010 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.92-113
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study aim to determine quality of work life of organizational values of relationship for elementary teachers. This is a descriptive survey. The research groups comprises of 240 teachers of elementary teachers in Van and Kars center. In order to determine the quality of work life the school teachers “The Quality of Work Life Scale” which was developed by Erdem (2008) and “The Organizational Value Scale” which was developed by Taşdan (2008) were used to collect data. The analysis of the data was used to the percentages, frequencies, mean, standard deviation, relative change and stepwise multiple regression analysis. =.05 was used as a cut of significance level. Quality of work life correlated with organizational values. This research is found significant predictors of social integration as consensus, participation, process focus and determination values. Also, found significant predictors of appropriate and fail salaries as consensus, quality and process focus values. Key words: Organizational Values, Quality Of Work Life, Elementary Teachers, Elementary School

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okul öğretmenlerinin örgütsel değerlerle iş yaşamı kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Van ve Kars il Merkezlerinde görev yapan 240 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin İş yaşamı kalitesini belirlemek için Erdem (2008) tarafından geliştirilen “İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği” ve örgütsel değerleri belirlemek için Taşdan (2008) tarafından geliştirilen “Örgütsel Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, bağıl değişken ve aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi için =.05 alınmıştır. Araştırmada sosyal bütünleşmenin anlamlı yordayıcıları olarak uzlaşı, katılım, süreç odaklılık ve kararlılık değerlerinin olduğu saptanırken, uzlaşı, kalite ve süreç odaklılık değerleri uygun ve adil karşılık boyutunun anlamlı birer yordayıcıları olduğu görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Örgütsel değerler, iş yaşamı kalitesi, ilköğretim okulu, öğretmen görüşleri