MICROFACIES ANALYSISOFLOWER AND MIDDLE EOCENE CARBONATE ROCKS IN THE EAST OF LAKE VAN (TURKEY)


Yakupoğlu T., Omar D. A.

EJONS (International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences), vol.6, no.22, pp.421-436, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A detailed study on the microfacies and depositional environments of Lower and Middle Eocene sedimentary rocks outcrop in Van Province (Turkey) were conducted. The investigation was based on sixty five samples collected from three stratigraphic sections and included Toprakkale and Yücelendere formations. These rock units are composed of carbonate rocks. The petrographic study of thin sections have been carried out to investigate their microfacies and depositional environments. The rocks are generally biomicrite. According to the characteristics of carbonate rock samples five microfacies were determined. These are; 1) Wackestone with Globigerina and Acarinina microfacies, 2) Wackestone-Packstone with Globigerina and Acarinina microfacies, 3) Packstone-Grainstone with Globigerina and Acarinina microfacies. 4) Grainstone with Milioliidae and Red Algae microfacies. 5) Packstone with Nummulites and Red Algae microfacies. These microfacies indicate that Lower-Middle Eocene rocks were formed in depositional environments ranging from shelf lagoon to deep marine. These differences in depositional environments have been interpreted as the result of changes in water level in relation to transgression and regression events.A detailed study on the microfacies and depositional environments of Lower and Middle Eocene sedimentary rocks outcrop inVan Province(Turkey) were conducted. The investigation was based on sixty five samples collected from three stratigraphic sections and included Toprakkale and Yücelendere formations. These rock units are composed of carbonate rocks. The petrographic study of thin sections have been carried out to investigate their microfacies and depositional environments. The rocks are generally biomicrite. According to the characteristics of carbonate rock samples fivemicrofacies were determined. These are; 1)Wackestone with Globigerinaand Acarinina microfacies,2) Wackestone-Packstone with Globigerinaand Acarininamicrofacies,3) Packstone-Grainstone with Globigerinaand Acarinina microfacies. 4) Grainstone with Milioliidaeand Red Algae microfacies. 5)Packstone with Nummulitesand Red Algae microfacies.These microfacies indicate that Lower-Middle Eocene rocks were formed in depositional environments ranging from shelf lagoon to deep marine.These differences in depositional environments have been interpreted as the result of changes in water level in relation to transgression and regression events

A detailed study on the microfacies and depositional environments of Lower and Middle Eocene sedimentary rocks outcrop in Van Province (Turkey) were conducted. The investigation was based on sixty five samples collected from three stratigraphic sections and included Toprakkale and Yücelendere formations. These rock units are composed of carbonate rocks. The petrographic study of thin sections have been carried out to investigate their microfacies and depositional environments. The rocks are generally biomicrite. According to the characteristics of carbonate rock samples five microfacies were determined. These are; 1) Wackestone with Globigerina and Acarinina microfacies, 2) Wackestone-Packstone with Globigerina and Acarinina microfacies, 3) Packstone-Grainstone with Globigerina and Acarinina microfacies. 4) Grainstone with Milioliidae and Red Algae microfacies. 5) Packstone with Nummulites and Red Algae microfacies. These microfacies indicate that Lower-Middle Eocene rocks were formed in depositional environments ranging from shelf lagoon to deep marine. These differences in depositional environments have been interpreted as the result of changes in water level in relation to transgression and regression events.Van İli’nde (Türkiye) yüzeyleyen Alt ve Orta Eosen yaşlı sedimanter kayaçların mikrofasiyesleri ve çökelme ortamları hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır. Çalışma, Toprakkale ve Yücelendere formasyonlarında ölçülen üç stratigrafi kesiti boyunca toplanan altmış beş örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu kaya birimleri karbonatlı kayaçlardan oluşmaktadır. Bunların mikrofasiyeslerini ve çökelme ortamlarını belirlemek amacıyla ince kesitler üzerinde petrografi çalışması yapılmıştır. Kayaçlar çoğunlukla biyomikrittir. Karbonatlı kayaç örneklerinin özelliklerine göre beş mikrofasiyes belirlenmiştir. Bunlar; 1) Globigerina ve Acarinina’lı vaketaşı mikrofasiyesi, 2) Globigerina ve Acarinina’lı vaketaşı-istiftaşı mikrofasiyesi, 3) Globigerina ve Acarinina’lı istiftaşı-tanetaşı mikrofasiyesi, 4) Milioliidae ve Kırmızı Algli tanetaşı mikrofasiyesi, 5) Nummulites ve Kırmızı Algli istiftaşı mikrofasiyesidir.Bu mikrofasiyesler, Alt-Orta Eosen yaşlı karbonatlı kayaçlarınşelf lagününden derin denize kadar değişen ortamlarda oluştuklarını göstermektedir.Çökelme ortamlarındaki bu farklılıkların transgresyon ve regresyon olaylarıyla ilişkili olarak su seviyesindeki değişimlerin sonucu olduğu yorumu yapılmıştır.