ROL OYNAMA TEKNİKLERİNİN ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Kardaş M. N.

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, vol.1, no.20, pp.698-703

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.698-703
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, araştırmacı tarafından hazırlanan rol oynama tekniklerinin iki dilli Arap öğrencilerin

Türkçe konuşma becerilerine etkisini incelemektir. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada ön

test-son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu deneysel desen uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını

Bitlis’in Güroymak İlçesinde Arap kökenli öğrencilerin eğitim gördüğü bir ortaokulun öğrencileri oluşturmaktadır.

Arap kökenli öğrencilerin 22’si deney grubunu oluştururken 20’si kontrol grubunu oluşturmuştur.

Deney grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen rol oynama teknikleri uygulanırken kontrol

grubunda müfredata uygun sözlü anlatım eğitimi verilmiştir. Uygulamalar 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde

8 hafta boyunca Türkçe derslerinde sürdürülmüştür. Ön test son test verilerinin değerlendirilmesinde

Türkçe Etkili Konuşma Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek ön test son test uygulamalarında sınıf içinde,

öğrenciler belirlenen konu ile ilgili konuşurken doldurulmuştur. Ölçeği birbirinden bağımsız üç değerlendirici

ön-son test uygulamaları sırasında doldurmuşlardır. Üç değerlendiricinin verdikleri puanların ortalaması alınarak

analizler yapılmıştır. Verilerin analiz işlemlerinde nicel yöntemli araştırmalarda kullanılan IBM SPSS

20.0Statistics (Statistical Package for the Social Sciences 20.0) paket programı kullanılmıştır. Ön test-son test

verilerinin normal dağılım göstermesi üzerine araştırma verilerinin analizinde parametrik testler kullanılmıştır.

Buna göre; deney veya kontrol grubunun kendi içerisinde ön test - son test farklarının belirlenmesi için “İlişkili

Örneklemler t- Testi”; deney ve kontrol gruplarının ön-son test farklarının belirlenmesi içinse “Bağımsız

Örneklemler t-Testi” istatistiği kullanılmıştır. Deneysel süreçler neticesinde rol oynama teknikleriyle yapılan

konuşma eğitimi çalışmalarının Arap kökenli iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma becerisi başarılarını kısmen

olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rol oynama, Teknik, Türkçe Konuşma Becerisi, Arap, Başarı