Çocuk edebiyatı eserlerinin 7. sınıf öğrencilerinin empati becerisinin gelişimine etkisi.


Creative Commons License

Kaya M., ERDEM İ.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.81-116, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this research; The aim of this course is to examine the contribution of literary works of children's literature which has an important place in mother tongue education and reading process to the development of empathy skills of 7th grade students. In this study, a combination of quantitative and qualitative data collection techniques, a combination of nested and mixed patterns, was used. In the quantitative part of the study, random design with pretest-posttest control group den, one of the real experimental designs, and interview method was used in the qualitative part. The study group of the study was selected from 7th grade students studying in two schools in Tusba district of Van province in 2017-2018 academic year. The study group consisted of 60 students studying at two different secondary schools which were determined using simple random sampling method. KA-Si Empathic Tendency Scale Adolescent Form en developed by Kaya and Siyez (2010) and Student Opinion Form on Empathy Situations developed by the researcher were used as data collection instruments. In the quantitative analysis of the research data, t-tests were used in the dependent and independent groups from the parametric tests considering the structure of the data. The analyzes were performed using SPSS 22.0 package program. Content analysis was used in the qualitative analysis.  According to the results of this study, a statistically significant difference was found between the empathy tendency scores of the pre-tests and post-tests of the experimental group. It has been determined that children's literature works contribute to the development of empathy skills of 7th grade students. In addition, 79% of the students stated that they found the empathy situation correct, 4% said that they found it partially correct and 17% stated that they did not find it true. Keywords:Children, children's literature, empathy, empathic tendency. 

Bu araştırmanın amacı; anadili eğitimi-öğretiminde ve okuma sürecinde önemli bir yere sahip yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarının 7. sınıf öğrencilerinin empati becerisinin gelişmesine etkisini incelemektir. Bu araştırmada nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin bir arada yer aldığı, araştırma sonuçlarını bütünleştiren karma desen çeşitlerinden iç içe karma desen kullanılmıştır.Çalışmanın nicel bölümünde gerçek deneysel desenlerden “öntest-sontest kontrol gruplu seçkisiz desen” örneği, nitel bölümünde görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Van ili Tuşba ilçesindeki iki okulda öğrenim görmekte olan 7. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Çalışma grubu, basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen iki farklı ortaokulda öğrenim gören 60 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak Kaya ile Siyez (2010) tarafından geliştirilen “KA-Si Empatik Eğilim Ölçeği Ergen Formu” ile araştırmacı tarafından geliştirilen“Empati Durumlarıyla İlgili Öğrenci Görüş Formu” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin nicel analizinde verinin yapısı göz önünde bulundurularak parametrik testlerden bağımlı ve bağımsız gruplarda t-testleri kullanılmıştır. Araştırmanın nitel analizinde içerik analizi kullanılmıştır.   Bu araştırmanın sonucuna göre deney grubunun ön test ve son testinin empati eğilim puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çocuk edebiyatı eserlerinin 7. sınıf öğrencilerinin empati becerisinin gelişmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir.  Ayrıca okutulan eserlerde tespit edilen empati durumlarıyla ilgili öğrencilerin yaklaşık %79’u tespit edilen empati durumlarını doğru bulduklarını, % 4’ ü kısmen doğru bulduklarını, %17’si de doğru bulmadıklarını gerekçeleriyle birlikte ifade etmişlerdir. Anahtar Sözcükler: Çocuk, çocuk edebiyatı, empati, empatik eğilim.