Giberellik Asit (GA3) Ön Uygulamasına Tabi Tuulmuş Kinoa (Chenopodium quinoa Wild.) Tohumunda Tuz (NaCl) Stresinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Altuner F., Oral E., Tunçtürk R., Baran İ.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.23, no.2, pp.350-357, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research was conducted to examine the effects of gibberellic acid (GA3), which was treated to quiona (Chenopodium quinoa Willd) seeds before germination, on the germination and the seedling growth under saline conditions. Quinoa Titicaca variety, four different GA3 (0.0, 100, 200 and 300 ppm), and four different salt (0.0, 100 mM, 200 mM and 400 mM NaCl) concentrations of exposed stress. Germination power (%), germination ratio (%), germination index (%), mean germination time (day), sensitivity index (%) as of the second day of the research, and radicula length (cm), plumula length (cm), radicula fresh weight (mg), radicula dry weight (mg), plumula fresh weight (mg), and plumula dry weight (mg) on the 14th day were examined. The results indicated that the increasing doses of salt prevented germination and growth parameters of kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) seeds. It was observed that the doses of GA3 (Gibberellic acid), which increased gradually before the doses of salt, affected germination and growth positively and significantly. The best results of germination characteristics of wheat seed were obtained from the combination of 300 ppm Gibberellic acid + 0 mM (control) salt.

Bu araştırma, kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tohumlarına çimlenme öncesi uygulanan GA3’ün tuzlu koşullarda çimlenme ve ilk gelişme üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. “Titicaca” kinoa çeşidi dört farklı Giberellik asit(0, 100, 200 ve 300 ppm) ön uygulaması ve daha sonra dört farklı tuz (0, 100, 200 ve 400 mM NaCl) konsantrasyonunda strese maruz bırakılmıştır. Araştırmanın ikinci gününden itibaren çimlenme gücü (%), çimlenme oranı (%), çimlenme indeksi (%), ortalama çimlenme süresi (gün), hassaslık indeksi (%) ile 14. gün itibari ile kök uzunluğu (cm), gövde uzunluğu (cm), kök yaş ağırlığı (mg), kök kuru ağırlığı (mg), gövde yaş ağırlığı (mg) ve gövde kuru ağırlığı (mg) değerleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; artan tuz dozlarının, kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tohumlarının çimlenme ve büyüme parametrelerini engellediği tespit edilmiştir. Tuz dozlarının aksine artan GA3 (Giberellik asit) dozlarının ise çimlenme ve büyüme üzerine olumlu ve önemli etki yaptığı görülmüştür. Kinoa tohumunda en iyi çimlenme özellikleri 300 ppm giberellik asit + 0 mM (kontrol) tuz kombinasyonundan elde edilmiştir.