Sürü Yöneticiliği ve Çiftçiliğin İleri Teknolojik Yöntemler İle (Bilgisayar Sistemler, Mobil Uygulama, Biyometrik Görüntüleme, Kayıt ) Eğitimi , Organizasyonu ve İstihdamı


Karakuş K., Çelikyürek H., Albayrak H., Aygün T.

5th. IRDC International Regional Development Conference, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Agriculture is mostly done in the conventional manner in Turkey and producers and farmers do not need to improve themselves. In contrast to population growth across the country, there is a significant decrease in agricultural production. The reason for this, it can be said that the reasons such as the lack of security of the working people in the sector, the fact that they do not receive a wage that can sustain their lives, the lack of infrastructure to carry out training programs for constantly changing and developing. The increase in the input prices in recent years in Turkey, missing organizations, prices and instability in the market, the state with the support (grants, incentives, subsidies, etc.).Failure to obtain the expected results of the projects, etc. many of negativity arises as a result of unconscious made farming and animal husbandry. This situation directly affects consumers as well as producers. In addition to many factors, the lack of qualified personnel and modern production and training systems has an impact on this.In order to solve all these problems, herd management and farming should be considered as an educated and organized profession.Regionally and locally, there are factors that have been created as a result of conventional production in the agricultural sector and that have a negative impact on the national economy.The latest system on this subject will contribute to the minimization of these adversities with the latest innovations in computer and digital platform and the educational presentations prepared by academic advisors and the consultancy service for producing solutions with 24-hours mobile imaging.In addition, the systematic, planned, exemplary production model and pattern and modern and good agricultural practices should raise awareness of the agricultural population.It is necessary to ensure that registered and unregistered employees are employed as a result of the training of certified herd managers and farmers. The number of registered employees should be increased and organized so that they can attain professional status. It has been recommended that a certificate holder should be a prerequisite for benefiting from the subsidies, grants, subsidies and other national and international projects of the mass engaged in certificated agricultural activities.It is very important to increase the efficiency of the system, model, mass and organizations that will take an active role in the solution of the problems in the acceleration of agriculture of our country to the desired level.

Türkiye'de tarım çoğunlukla konvansiyonel şekilde yapılmakta, üretici ve çiftçiler kendilerini geliştirme ihtiyacı duymamaktadırlar. Ülke genelinde nüfus artışının aksine tarımsal üretimde önemli miktarda bir azalma söz konusudur.  Bunda sektörde çalışan kesimin bir güvencesinin bulunmaması, hayatlarını sürdürebilecek miktarda ücret alamamaları, sürekli değişen ve gelişen bilgiye yönelik eğitim programlarını yapacak ve ilgili tüm konularda bir örgütlenmeyi gerçekleştirecek alt yapının olmaması gibi nedenlerin etkili olduğu söylenebilir. Türkiye’de son yıllarda girdi fiyatlarında yaşanan artış, eksik organizasyonlar, fiyat ve pazardaki istikrarsızlık, devlet desteği ile (hibe, teşvik, sübvansiyon vb.) yapılan projelerden beklenen sonuçların alınamaması, bilinçsiz yapılan çiftçilik ve hayvan yetiştiriciliği sonucunda birçok olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Üreticilerle birlikte tüketicileri de doğrudan etkileyen bu durum üzerinde birçok faktör yanında kalifiye eleman ve modern üretim ve yetiştirme sistemlerinin uygulamaya koyulamamasının da etkisi vardır.Tüm bu sorunların çözümüne yönelik olarak en başta sürü yöneticiliği ve çiftçiliğin eğitimli ve organize bir meslek olarak ele alınması gerekmektedir. Bölgesel ve yerel olarak, tarım sektöründeki konvansiyonel üretim sonucunda oluşan ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bu konuda verilecek son sistem bilgisayarlı ve dijital ortamdaki en son yenilikleri de kapsayan ve akademik danışmanların hazırladığı eğitim sunuları ile 24 saat mobil görüntüleme ve çözüm üretmeye yönelik danışmanlık hizmeti ile bu olumsuzlukların minimize edilmesine katkı sağlayacaktır. Buna ek olarak sistemli, planlı, örnek üretim modeli ve deseni ile modern ve iyi tarım uygulamaları konusunda tarımsal nüfusun bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Kayıtsız ve sosyal güvencesi olmadan istihdam ettirilen yetiştiricilerin sertifikalı sürü yöneticisi ve çiftçi eğitimi sonucunda kayıtlı olarak çalışmalarının sağlanması, kayıtlı çalışanların sayılarının artırılması ve örgütlenmeleri sağlanarak mesleki statüye kavuşmaları gerekmektedir. Sertifikalı tarımsal faaliyetlerde bulunan kitlenin devlet destek, teşvik, hibe, sübvansiyon ve diğer ulusal ve uluslararası projelerden faydalanmasında sertifika sahibi olunmasının ön koşul olması önerilmektedir. Ülkemiz tarımına ivme kazandırmada, olumsuzlukların çözümünde aktif rol alacak sistem, model, kitle ve kuruluşların etkinliğinin arzu edilen seviyeye ulaştırılması çok önemlidir.