A RESEARCH ON EXPECTATIONS AND PROBLEMS OF ACADEMIC ACCOUNTING PROFESSIONALS IN TRB 2 REGION


Kurt Y., Dedeoğlu M.

KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Artvin, Turkey, 25 - 26 July 2022, pp.271-280

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Artvin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.271-280
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to determine the expectations and problems of academician accounting professionals in TRB 2 region. In this context, demographic characteristics such as gender, age, title, graduated department, graduated faculty, professional seniority, receiving training on current professional developments, providing training on current professional developments were examined by frequency and percentage method. Since the data obtained from the study had a normal distribution, the data were tested with the Independent Sample T Test and Anova. According to the results obtained from the research, it is seen that the answers to the questions directed to the academician accountants do not differ significantly according to their titles, professional seniority and the departments they graduated from. When the answers given to the questions are compared with the faculties from which the academic accountants graduated, it is seen that the answers given only to the question "I closely follow the current professional developments" differ significantly according to the faculties from which they graduated. It was determined that there was no significant difference for other expressions. In addition, it is expected that academicians will be taken into account in matters such as the regulation of working conditions for academicians, consultancy and expertise by TURMOB (Union Of Chambers Of Certified Public Accountants And Sworn-İn Certified Public Accountants Of Turkey). It is expected by the SMMM (Certified Public Accountant) Chamber to support new members of the profession in finding taxpayers, to popularize the accounting profession, and to establish sufficient communication between the chamber and academicians. On the other hand, issues such as making legal arrangements that will enable academicians to practice the profession of financial advisor, minimizing official paperwork, facilitating the conditions of opening an office, rearranging the internship conditions and providing easier internship opportunities constitute the expectations of academician accounting professionals by the state 

Bu çalışmada TRB 2 bölgesinde bulunan akademisyen muhasebe meslek mensuplarının beklenti ve sorunlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda meslek mensuplarının cinsiyet, yaş, unvan, mezun olunan bölüm, mezun olunan fakülte, mesleki kıdem, mesleki güncel gelişmelere ilişkin eğitim alınması, mesleki güncel gelişmelere ilişkin eğitim verilmesi gibi demografik özellikler frekans ve yüzde yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler normal dağılıma sahip olduğundan veriler Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova yöntemleriyle test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Akademisyen muhasebe meslek mensuplarına yöneltilen sorulara ilişkin alınan cevapların ünvanlara, mesleki kıdemlere ve mezun oldukları bölümlere göre önemli derecede farklılaşma olmadığını göstermektedir. Akademisyen muhasebe meslek mensuplarının mezun oldukları fakülte ile sorulara verilen cevaplar karşılaştırıldığında, yalnızca “mesleki güncel gelişmeleri yakından takip ederim” sorusuna verilen cevapların mezun olunan fakültelere göre önemli derecede farklılaştığı görülmektedir. Diğer ifadeler için ise önemli derecede bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca TÜRMOB tarafından akademisyenlerle ilgili çalışma şartlarının düzenlenmesi, danışmanlık ve bilirkişilik gibi konularda akademisyenlerin de dikkate alınması, düşük ücretle faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına müsaade edilmemesi; SMMM odaları tarafından aidatla ilgili sorunların yanında yeni meslek mensuplarının mükellef bulma konusunda desteklenmesi, muhasebe mesleğinin sevdirilmesi, oda ile akademisyenler arasında yeterli iletişimin kurulması; Devlet tarafından ise akademisyenlerin mali müşavirlik mesleğini icra etmelerine imkan verecek yasal düzenleme yapılması, resmi evrak işlemlerinin asgari düzeye indirilmesi, büro açma şartlarının kolaylaştırılması ve staj koşullarının yeniden düzenlenip daha kolay staj yapılabilirliğin sağlanması gibi konular akademisyen muhasebe meslek mensuplarının beklentilerini oluşturmaktadır.