The Thoughts of Accounting Occupation Members About Independent Auditing Occupation: A Research in Province of Van


Demir M., Çiçekay H., Arslan Ö., Arslan E.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.37-56, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is endeavored with accounting process to produce practicable data for various people and institutions. Auditing of this process by a separate unit or a person increase the reliability of the data, and also the success of the decisions taken depending on the audited and confirmed information. So, the independent auditing is very important for both business and contractors related to the business. The aim of this research is to determine thoughts of professional accountants and investment advisers about auditing occupation. The questionnaire forms arranged in accordance with this aim was implemented to 31 occupation members having the authority of independent auditing which are in service in province of Van. Data was analyzed with SPSS package program. As a result, two important findings were reached. First, most of the occupation members are of the opinion that independent auditing is necessary and useful. Second, occupation members was not able to state any one way and clear opinions about this occupation since it is new and its working areas are limited, and they had a negative attitude since Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority was charged instead of Union of Public Accountants for authorization.

Muhasebe süreciyle, çeşitli kişi ve kurumlara kullanılabilir bilgiler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu sürecin ayrı bir birim/kişi tarafından denetlenmesi bilgilerin güvenilirliğini; denetlenip onaylanmış bilgiye dayanılarak alınacak kararların ise başarısını artıracaktır. Dolayısıyla bağımsız denetim, hem işletme hem de işletmeyle ilgili taraflar açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, adından sıklıkla söz ettiren bağımsız denetçilik mesleği hakkında serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin düşüncelerini belirlemektir. Bu amaca uygun olarak düzenlenmiş anket formları Van ilinde faaliyet gösteren-bağımsız denetçilik yetkisine sahip-31 meslek mensubuna uygulanmıştır. Veriler, SPSS paket programıyla analiz edilmiş ve sonucunda 2 önemli bulguya ulaşılmıştır. Birincisi, meslek mensuplarının büyük bir çoğunluğu bağımsız denetimin gerekli ve faydalı olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. İkincisi, meslek mensupları, henüz yeni ve çalışma alanının kısıtlı olmasından dolayı bu meslekle ilgili ifadelerde tek yönlü ve net görüşler bildirememişler ve yetkilendirme konusunda üst birlikleri olan TÜRMOB’un değil de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görevlendirilmiş olmasına olumsuz yaklaşmışlardır.