The Effects of Syria Policy on Turkish Politics: Post-2000 Period


öztürk ş., SEVINÇ H.

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no."Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Sosyo-Ekonomisi" Özel Sayısı, pp.217-231, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to elucidate the significance of foreign policy for a nation, the challenges inherent in the foreign policy pursued by Turkey, and the impacts of relations maintained with neighboring countries on both domestic and international politics, with a focus on the Syrian policy. The study encompasses a comprehensive analysis of foreign policy, with a particular focus on Turkish foreign policy, especially within the context of Turkey's diplomatic endeavors in the twenty-first century. While being a significant realm of Turkish foreign policy, Turkey's policies towards Syria, believed to have repercussions not only on the Western countries but also on other Middle Eastern nations, have been examined within the context of post-2000 developments. The study confirms that due to Turkey's position in the field of foreign policy, it has long embraced a Western-oriented and status-quo approach, and the notion that this approach has had adverse implications on its relations with the Middle East and neighboring countries. However, it has been observed that the changes in the field of foreign policy during the 2000s have also had an impact on Syria policies, thus leading to the identification of positive relations, particularly in the economic sphere. Furthermore, the recent trend of the two countries' relations recovering after being strained again during the Arab Spring is considered to be a result of the influence of economic concerns on foreign policy. However, it has been observed that Turkey's relations with Syria have significant implications for both its domestic and foreign policies, particularly when compared to its relations with other neighboring countries.
Bu çalışma, bir ülke için dış politikanın önemini, Türkiye’nin yürütmüş olduğu dış politikanın zorluklarını ve komşu ülkelerle yürütülen ilişkilerin iç ve dış siyasete etkilerini, Suriye politikası üzerinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada geniş anlamda dış politika, Türk dış politikası ve özellikle Türkiye’nin 2000’li yıllarda yürütmüş olduğu dış politikası incelenmiştir. Türk dış politikasının önemli bir alanı olmakla birlikte Batı ve diğer Ortadoğu ülkelerine de yansımalarının olduğu düşünülen Türkiye’nin Suriye politikaları 2000 sonrasındaki gelişmeler kapsamında ele alınmıştır. Çalışmada Türkiye’nin dış politika alanında bulunduğu konum nedeniyle uzun süre Batıcı ve statükocu anlayışı benimsediği ve söz konusu anlayışın Ortadoğu ve komşularıyla ilişkilerine olumsuz yansımalarının olduğu düşüncesi teyit edilmiştir. Ancak 2000’li yıllarda dış politika alanında meydana gelen değişimin Suriye politikalarına da yansıdığı dolayısıyla olumlu ilişkilerin özellikle ekonomi alanında görünür olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Arap Baharı ile tekrar kopan iki ülke ilişkilerinin son dönemde tekrar düzelme yoluna gitmesi ekonomik kaygıların dış politikadaki etkisi olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’nin diğer komşu ülkelere nazaran Suriye ile ilişkilerinin iç ve dış siyasetine önemli etkilerinin olduğu gözlenmiştir.