Hadis İlminde Cerh-Ta'dîl Mertebeleri


Creative Commons License

Gül R. E.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.0, no.0, ss.363-386, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 0 Konu: 43
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.363-386

Özet

Hadis râvîlerinin güvenilirlik durumlarını incelemesi nedeniyle cerh-ta‘dîl
hadis ilimleri arasında önemli bir yere sahiptir. Başlangıçta sistematik olmayan
cerh-ta‘dîl mertebeler ile birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Cerh-ta‘dîl
mertebelerinden ilk kez bahseden ve bunları sistemli olarak veren isim İbn
Ebî Hâtim olmuştur. Bu çalışmada önce cerh ve ta‘dîl’in mahiyeti ile cerh ve
ta‘dîl hükmüne götüren sebepler ana hatlarıyla açıklanmıştır. Sonra İbn Ebî
Hâtim, Zehebî, Irâkî, İbn Hacer ve Sehâvî olmak üzere beş isim üzerinden
cerh ve ta‘dîl lafızları ve mertebeleri incelenmiştir. Adı geçen âlimlerin aynı
cerh-ta‘dîl lafızlarını farklı mertebelerde kullanması nedeniyle zihinlerde
oluşan karışıklığı gidermek amacıyla bu mertebeler mukayeseli olarak bir
tablo ile gösterilmiştir.

Phases of Cerh-Tadil in Science of Hadith
Cerh-tadil has an important place among sience of Hadith due to it is
investigate reliability of hadith narrators. Initially nonsystematic cerh-tadil
gained a new dimension with phases. The first scholar who mantioned about
cerh-tadil’s phases and gave them systematically is Ibn Abi Hatim. In this
study, at first it was described the outlines the meaning of cerh and ta‘dîl and
reasons that leading to the judgment of cerh and tadil. Then, it were investigated
cerh and tadil’s wordings and phases through the agency of these five names Ibn
Abi Hatim, Zehebi, Iraqi, Ibn Hajar and Sahavi. Because of mentioned
scholars has used the same cerh-tadil’s wordings in different phases in order to
resolve the confusion that occurs in the mind these phases are shown in
comparison with a table.