Okul Öncesi Öğretmenlerinin Stem Eğitimine İlişkin Görüşleri


Kardeş S.

International Pegem Conference on Education, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, pp.734-735

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.734-735
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Erken çocukluk yılları çocuğun gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde verilen eğitimin niteliğinin arttırılması ve eğitim sürecinde bilimsel bilginin, teknolojinin ve mühendisliğin yer alması çocuklarımızın teknoloji çağına ayak uydurmaları ve çağın ihtiyacı olan bireylerin yetiştirilmesi bakımından önemlidir. Erken çocukluk yıllarında çocukların aldığı eğitimde en önemli paydaşlardan biri olan öğretmenlerin çocukların eğitim sürecine STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) uygulamalarını ve etkinliklerini dâhil etmeleri önemlidir. Ancak bunun için öğretmenlerin bu konuda bilgi ve birikim sahibi olmaları ve verilecek eğitimin öneminin farkında olmaları gerekmektedir. Bu yüzden öğretmenlerin STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimi konusundaki görüşleri önem kazanmaktadır. Bu yüzden bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimlerine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırma Van ilinde 4 farklı anaokulunda 20 Okul Öncesi Öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan öğretmenlerden toplanan veriler uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada öğretmenlere; STEM eğitimi nedir? Daha önce STEM eğitimi hakkında bir deneyiminiz oldu mu?, STEM eğitiminin okul öncesi dönemde uygulanabilir olduğunu düşünüyor musunuz?, Çocuklara verdiğiniz eğitim sürecinde STEM eğitimi ile ilgili etkinlikler uyguladınız mı?, Sizce STEM eğitimi okul öncesi dönem çocuklarında faydalı olur mu, olursa ne gibi faydaları olur? şeklinde sorular yöneltilmiştir. Araştırmada gerçekleştirilen görüşmeyle elde edilen veriler kayıt altına alınmış ve verilerin analizi için içerik analizine başvurulmuştur. Araştırmanın güvenilirliği için veriler iki farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin çoğunun STEM eğitimi hakkında bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Öğretmenler, STEM eğitiminin çocuğun yaratıcılığına ve problem çözme becerisine katkıda bulunduğunu ve çocuğa bilim ve teknolojiyi sevdireceğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, STEM etkinlikleri yapma konusunda yetersiz kaldıklarını ve bu etkinlikleri yapmak için fırsat, zaman ve bütçe gibi sınırlılıkları olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin STEM eğitimi hakkında olumlu görüşleri olmasına rağmen derslerinde uygulama yapacak bilgi ve donanıma sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, okul öncesi öğretmenlere lisans düzeyinde okul öncesi eğitimde STEM uygulamaları adı altında dersler verilmesi ve kendilerine bu eğitimin verilmesi sürecinde destek sağlanması önerilebilir