İŞLETMELERDE YENİLİKÇİLİK FAALİYETLERİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ


Çoban M. S. , Gümüş A.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.40. YIL ÖZEL SAYI, pp.187-204, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the intense competition environment, the competitive advantage and sustainable profitability of the enterprises, which are the most basic goals of the enterprises, depends on innovation. In today's information age, where the developments in information and communication technologies have reached its peak, customer demands and expectations change rapidly. It is of utmost importance that the enterprises that have a leading position in global markets are adopted in all stages of production and processes and that they are open to innovation in all aspects by responding to changing customer demands and expectations as soon as possible. Although some firms have very few assets, their market values are quite high. One of the most important reasons for this is that they have an innovative (innovative) perspective by adapting themselves to changing environmental conditions very quickly. For this reason, our study is the examination of innovation activities of 65 manufacturing enterprises operating in different sectors in Van Organized Industrial Zone. In our study, a questionnaire was applied to the owners, partners, managers or managers. In the first part of our study, there are 29 questions to recognize the business. In the second part, there are 46 questions about the aim of innovation, the factors preventing innovation, the ways of following the innovation and development of the enterprises, the purpose of creating web page in the enterprise, innovation management and the attitudes towards innovation culture. As a result of the statistical analysis, the following findings were obtained: It has been seen that the majority of the enterprises are engaged in innovation activities. In addition to this, there is a moderate relationship between the number of employees and the innovations of enterprises. At the same time, although there is a significant relationship between the activity period and innovation of the enterprises, no relation has been found between the legal status and innovation of the sectors and enterprises that are active. Keywords: Innovation, Innovation Management, Van Organized Industrial Zone Jel Classification: D23, M10

Yoğun rekabet ortamında işletmelerin en temel amaçlarından olan sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalama getiri üzerinde kâr elde edebilmeleri; hem işletmede üretilen ürünlerde hem de süreçlerde yeniliğin (inovasyon) yapılmasına bağlıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin zirveye ulaştığı günümüz bilgi çağında müşteri talep ve beklentileri son süratle değişmektedir. Değişen müşteri talep ve beklentilerine en kısa sürede cevap verilerek küresel piyasalarda lider konuma sahip işletmelerin yeniliği üretim ve süreçlerin tüm aşamalarında benimsemiş olmaları ve yeniliğe her yönüyle açık olmaları büyük önem ifade etmektedir. Bazı işletmelerin maddi varlıkları çok az olmasına rağmen piyasa değerleri oldukça fazladır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de değişen çevre koşullarına çok hızlı bir şekilde kendilerini adapte ederek yenilikçi (inovatif) bir bakış açısına sahip olmalarıdır. Bu nedenle çalışmamızı, Van Organize Sanayi Bölgesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 65 imalat işletmesinin yenilik faaliyetlerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmamızda işletme sahibi, ortağı, yönetici veya yönetici pozisyonundaki kişilere anket uygulanmıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde işletmeyi tanımaya yönelik 29 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise işletmelerin yenilik yapma amaçları, yenilik yapmasını engelleyen faktörler, işletmelerin yenilik ve gelişimi takip etme şekilleri, işletmede web sayfası oluşturma amaçları, yenilik yönetimi ve yenilik kültürüne ilişkin tutumlar ile ilgili 46 soru bulunmaktadır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda şu bulgular elde edilmiştir: İşletmelerin büyük çoğunluğunda yenilik faaliyetlerinin yapıldığı görülmüştür. Bununla beraber işletmelerde çalışan sayısı ile işletmelerin yenilik yapmaları arasında orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Aynı zamanda işletmelerin faaliyet süresi ile yenilik yapmaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmasına rağmen faaliyette bulunulan sektör ve işletmelerin yasal statüleri ile yenilik yapmaları arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Anahtar Kelimeler: İnovasyon (Yenilik), Yenilik Yönetimi, Van Organize Sanayi Bölgesi Jel Kodları: D23, M10,