Şehrin Göz Ardı Edilen Yüzünde Turizm


Creative Commons License

Bodakçi A.

İnternational West Asia Congress Of Tourism Research Van Turkey , Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, pp.553-572

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.553-572
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Turizm, kentlerin ekonomik ve kültürel talihini geliĢtirme kapasitesine sahip bir aktiviteler

bütünüdür ve kentlere potansiyelinde olan saygınlıklarını kazandırırken, kentlilere de eĢsiz bir

ekonomik imkân sunmaktadır. Turizmin kentlere katkılarının yanında kuĢkusuz bazı

olumsuzlukları da beraberinde getirdiği iyi bilinmektedir.

Bu çalıĢma kapsamında Diyarbakır‟ın sahip olduğu tarihi ve kültürel çekicilikler sıralanırken

son yıllarda il sınırları içinde yürütülen arkeolojik kazılar ile gün yüzüne çıkarılan ve Ģehrin

yerleĢme tarihini daha da eskilere götüren yeni ören yerleri ve buralara eriĢim imkânları

harita ve fotoğraflar ile somutlaĢtırılmıĢtır. UNESCO‟nun Dünya Kültür Mirası Listesi‟nde

bulunan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri herkesçe bilinen önemli ören yerleri iken

Diyarbakır yerleĢme tarihini Ergani Çayönü‟nden daha eskilere taĢıyan Körtik Tepe ve Çınar

Zerzevan Kalesi son yıllarda kentin yeni turizm çekiciliklerine katılmıĢtır. Kentte; hanlar,

hamamlar, köĢkler, kiliseler, camiler, köprüler, kaplıcalar, mağaralar…vb doğal ve beĢeri

çekicilikler turizm envanterinde sayılabilmektedir.

Bu çalıĢma, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Yukarı Mezopotamya‟da binlerce yıl kesintisiz

var olmayı baĢarmıĢ bir kentin görmezlikten gelinen yönüne ıĢık tutmayı amaçlamıĢtır.

Diyarbakır kentinin, sahip olduğu çekiciliklerle iyi bilinen kentlerden olması gerekirdi. Ne var

ki kısmen var olan fakat abartılarak lanse edilen Ģiddet olaylarının sıkça yaĢandığı algısı, bu

zenginliklerin görünür olmasını engellemiĢtir. Bu çalıĢma ile Ģiddet algısıyla gölgelenen

turizm potansiyeli harita ve fotoğraflarla somutlaĢtırılmıĢ, kenti görmek isteyenler için

alternatif tur rotaları oluĢturulmuĢtur.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Diyarbakır, Zerzevan Kalesi, Tur