THE CONCEPT OF CLEANLINESS IN ANATOLIAN URARTIAN CIVILIZATION


Creative Commons License

Sevimli Ş.

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, Üsküp, Macedonia, 9 - 11 July 2018, vol.1, pp.205-212

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Üsküp
  • Country: Macedonia
  • Page Numbers: pp.205-212
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract
Background: Anatolia, a bridge connecting Europe and Asia and leading to Africa, located approximately midway between the Equator and the North Pole, contains evidence of the cognitive evolution of humanity. Examination of the concept of individual hygiene as practiced by the Hurrian-Urartian civilization in eastern Anatolia, one of the earliest known civilizations, which emerged during the Neolithic period, may yield important clues regarding human cognitive evolution. Anatolia has played an important role in the transmission of different cultures and knowledge, situated as it is between three continents. The Urartians entered Anatolia through the Caucasus in the early 13th century BCE and were greatly influenced by the Hurrian and Assyrian
civilizations. Hurrian-Urartian civilization was also influenced by and influenced other civilizations of both Anatolia and its neighbors. Objective: The purpose of this study is to explain the concepts, perceptions, and practices of associated with cleanliness in Urartian civilization based on evidence collected from archaeological excavations in Anatolia. Material and Methods: The data used in this study consists of the materials, structures, and texts found in archaeological excavations carried out in Anatolia. Findings: The findings included water resources such as dams and canals in
mountainous areas, to provide water for cleaning and drinking. In addition, underground storage containers, boxes, and cabinets were used to keep food undisturbed and uncontaminated.
Conclusion: The sources evaluated with respect to the issue of cleanliness included archaeological findings and written sources from the Urartian civilization established in the Lake Van basin (9th to 7th century BCE). The geographic features of the Hurrian-Urartian civilization in Anatolia may have played an important role in its conception of cleanliness.
Keywords: Urartian, cleanliness, cleanliness behavior, archeological evidence.

Özet
Arka plan: Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ve Afrika'ya giden, Ekvator ve Kuzey Kutbu
arasında doğal bir köprü olan Anadolu, insanlığın bilişsel evrimine dair kanıtlar içermektedir.
Neolitik dönemde ortaya çıkan en eski medeniyetlerden biri olan Doğu Anadolu'daki Hurri-Urartu
uygarlığının uyguladığı bireysel temizlik kavramının incelenmesi, insanın bilişsel evrimi
konusunda önemli ipuçları verebilir. Anadolu, üç kıta arasında yer alması nedeniyle kültür ve
bilginin aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Urartular, M.Ö. 13. yüzyılın başlarında
Kafkasya'da Anadolu'ya girdiler ve Hurri ve Süryani uygarlıklarından büyük ölçüde
etkilenmişlerdir. Hurri-Urartu uygarlığı hem Anadolu'nun hem de komşularının diğer
medeniyetlerini etkilemiş ve etkilenmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Anadolu'daki arkeolojik
kazılardan elde edilen kanıtlara dayanarak Urartu uygarlığında temizliğe ilişkin kavramları,
algıları ve uygulamaları açıklamaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan veriler,
Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan malzeme, yapı ve metinlerden oluşmaktadır.
Bulgular: Bulgular, dağlık bölgelerdeki barajlar ve kanallar gibi su kaynaklarını, temizlik ve içmek
için su temin etmeyi içermektedir. Ayrıca, yiyeceklerin bozulmaması ve kirlenmemesi için yeraltı
depolama kapları, kutuları ve dolapları kullanıldı. Sonuç: Temizlik konusuyla ilgili olarak
değerlendirilen kaynaklar arasında Van Gölü havzasında (U.S. 9'uncu yüzyıl) kurulan Urartu
uygarlığından arkeolojik bulgular ve yazılı kaynaklar bulunmaktadır. Hurri-Urartu uygarlığının
Anadolu'daki coğrafi özellikleri, temizlik anlayışında önemli bir rol oynamış olabilir.
Anahtar Kelimeler: Urartu, temizlik, temizlik davranışı, arkeolojik kanıtlar