5 th International Scientific Research Congress (IBAD-2020)


Çetin A., Uçar S., Uçar M. N.

5 th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışma Fen Bilimleri dersinde altı şapka ve Jigsaw tekniklerinin eşgüdümlü (altı şapka ve Jigsaw) olarak uygulanmasının 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 EğitimÖğretim yılında Muş Yavuz Selim Ortaokulunda 5. sınıfta öğrenimlerine devam eden 26’sı altı şapkalı deney grubu (D1), 26’sı Jigsawlı deney grubu (D2) ve 25’i eşgüdümlü deney grubu (D3) ve 25’i de kontrol grubu olmak üzere toplamda 102 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri nicel araştırma yöntemlerinden olan ön test-son test yarı deneysel desen kullanılarak elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde, grupların başarı puanlarının homojen dağılım gösterdiğini tespit etmek amacı ile grup büyüklüğü 50 den küçük olduğu için Shapiro-Wilks testi, ikiden fazla grup olduğu için de Tek Yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Ayrıca gruplar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için Tukey HSD testi yapılmıştır. Araştırma sonunda uygulanan son testte hem kontrol grubunda hem de üç deney grubunda p değerinin 0.05’ten küçük çıkması ve F değerinin (14.690) de Levene istatistik değerinden (1.790) büyük çıkması (F=14.690>1.790) gruplar arasında anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir. Grupların tanımlayıcı istatistik analizinden Q-Q normal grafiği dağılımları sonucunda grupların başarı puanlarının grafiksel olarak normal dağılım gösterdiği yani homojen dağıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların analizine bakıldığında grupların ön test akademik başarı puanlarının aritmetik ortalama değerlerinin D1 (XD1=6.23), D2 (XD2= 6.42), D3 (XD3= 5.76) ve Kontrol grubu ise (XK=5.24) olduğu tespit edilmiştir. Grupların birbirine denk olduğu yani aralarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (Ftest =1.538< 1.990; p=.209> .05 ). Grupların son test başarı puanlarının aritmetik ortalama değerlerinin ise D1 (XD1= 9.08), D2 (XD2=9.50), D3 (XD3=11.44), ve Kontrol grubu (XK= 7.48) olarak tespit edilmiştir. Son test akademik başarı sonuçları açısından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Ftest =14.690 > 1.790; p=.000 < .05). Grupların ön test-son test akademik başarı puanı ortalamalarına bakıldığında en büyük artışın D3 grubunda olduğu en düşük artışın ise Kontrol grubunda olduğu görülmüştür. Grupların Tukey HSD sonuçlarına bakıldığında ön testte dört grup arasında da anlamlı farkın olmadığı ve son testte de D1 ve D2 grupları arasında anlamlı farkın olmadığı görülmüştür. Son testte üç deney grubunun da kontrol grubundan anlamlı fark gösterdiği ve D3 grubunun diğer üç grup ile arasında D3 lehine anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak altı şapka ve Jigsaw tekniklerinin eşgüdümlü olarak uygulanmasının hem müfredata dayalı eğitim anlayışından hem de altı şapka ve Jigsaw tekniklerinin yalnız uygulanmasından daha anlamlı bir sonuç verdiği istatistiksel olarak görülmüştür.