Kent Merkezinde Bulunan Hava Kirleticilerin Kompozisyonun Belirlenmesi: Van Örneği


Erkuş A. , Öztürk D. , Bayram T. , Türközü D. A.

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.11-16

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.11-16

Özet

Gün geçtikçe artan çevre sorunlarının başında gelen hava kirliliği gelecek için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada Van ili kent merkezinde yapılan ölçümler ile CO2, SO2, PM10 gibi hava kirletici parametrelerin ve bu kirleticilerin sıcaklık ve nem gibi etmenler ile zamansal dağılımı, konsantrasyonları, izin verilen limit değerlere göre tartışılmış ve kent için çözüme yönelik önerilere yer verilmiştir. Van’ın ülkemizin en kalabalık on dokuzuncu şehri olması ve sınıra yakınlığı sebebiyle fazlaca göç almasından dolayı (Suriye, İran vb.) trafik ve diğer noktasal kaynaklı kirleticilerin gün içerisindeki dağılımı, konsantrasyonları önem arz etmektedir. Elde edilen veriler ışığında; nüfus yoğunluğuna rağmen kentin az gelişmiş sanayi şehirlerinden olmasından dolayı endüstriyel menşeili hava kirleticilerin kentte çok düşük konsantrasyonlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Buna karşın yapılan analizlerin yaz ayına denk gelmesine rağmen PM10 konsantrasyonlarının 50 µg/m3 olan sınır değerinin altında olmakla beraber sınır değerlere yakın olması dikkat çekmektedir.SO2 konsantrasyonlarının ise 350 µg/m³ olan sınır değerin çok altında seyretmesi kentin iyi bir hava kalitesine sahip olduğunu göstermektedir. Artan insan nüfusu ve ulaşımdaki sıkıntılardan ötürü her yıl kentte bulunan araç sayısında artış olmaktadır. Van az gelişmiş bir sanayi kenti olmasına rağmen endüstriyel kuruluşların sayısının arttığı da bir gerçektir. Dolayısıyla kentin hava kalitesini korumak ve iyileştirmek için tedbirler alması önem arz etmektedir. Bu amaçla; kentin doğal gaz ulaşmayan ilçelerine hat sağlanması ile tehlikesiz ve temiz bir yakıt olarak kabul görülen doğal gazın kullanılmasının yaygınlaştırılması; egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan araçlar için yaptırım uygulanması; kurulmuş ve kurulacak olan endüstriler için baca gazı filtre sisteminin zorunlu kılınması ve bu hususlarda denetimler yapılması uygun olacaktır.

Anahtar kelimeler: Van, Hava Kirliliği, Hava Kirleticiler

 

Air pollution, which is one of the most important environmental problems, is a serious threat for the future. In this study air pollutant measurements parameters such as CO2, SO2, PM10 and the temporal distribution and concentration of these pollutants by factors such as temperature and humidity are discussed for allowed limit values and solution recommendations for the city were included. Due to the fact that Van is the nineteenth most populous city in our country and because of its proximity to the border (Syria, Iran etc.), the distribution and concentration of pollutants from other sources of spot origin is important. In the light of the data obtained; Despite the population density, it is determined that industrial pollutants are found in very low concentrations in the city due to the fact that the city is one of the less developed industrial cities. On the other hand, although the analyzes made during the summer months, PM10 concentrations are below the limit of 50 µg / m3, but close to the limit values. The fact that SO2 concentrations are well below the limit value of 350 µg / m³ shows that the city has good air quality. There is an increase in the number of vehicles in the city every year due to the increasing human population and transportation difficulties. Although Van is a less developed industrial city, it is a fact that the number of industrial establishments has increased. Therefore, it is important for the city to take precautions to protect and improve the air quality. For this purpose; with supplying lines to the districts that do not reach natural gas to promote the use of natural gas considered to be a safe and clean fuel; sanction for vehicles that do not have exhaust emission measurements; mandatory flue gas filter system for established and to be installed industries and it would be appropriate to carry out audits on these issues.

Key words: Van, Air Pollution, Air Pollutants