Business Managers Opinions about Marketing Metrics


Kurt Y., Kara M.

Business Journal, vol.2, no.1, pp.59-72, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Business Journal
  • Journal Indexes: ABI/INFORM
  • Page Numbers: pp.59-72
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In  this  study,  business  managers  thoughts  on  marketing  metrics  and  the  use  of  these  metrics  in businesses  were  investigated.  Data  were  obtained  by  applying  an  online  survey  method  to  109 participants  working  as  managers  in  different  sectors  in  order  to  learn  the  thoughts  of  business managers  on  marketing  metrics.  In  the  questionnaire  form,  participants  were  asked  a  total  of  50 questions  including  11  demographic  questions,  1  open-ended  question  and  38  judgment  sentences. Since the data obtained from the research showed normal distribution, the data were analyzed with the  Pair  Sample  T  test.  As  a  result  of  the  analysis,    in  measuring  the  marketing  performance  of businesses  the  level  of  customersatisfaction  and  loyalty,  the  level  of  service  and  product  quality perceived by customers, the level of value perceived by customers about the product and / or services offered,  the  brand  awareness  level  of  the  business  and  /  or  its  products,  the  customerloss  rate,  the measurement  of  the  market  share  of  the  business,  the  availability  level  of  the  products  in  the distribution  network,  price  flexibility  level  of  products  /  services  and  customer  lifetime  value measurements  positively  affect  the  marketing  performance  but  are  not  used  in  the  businesses. According  to the  open-ended question asked about why managers do  not  use marketing metrics  in businesses;  Replies  were  received  such  as  ignoring  marketing  metrics,  lack  of  qualified  personnel, patriarchal business structure, difficulty of measuring metrics and failure to establish an institutional structure.

Bu çalışma ile işletme yöneticilerinin pazarlama metrikleri hakkındaki düşünceleri ve bu metriklerin işletmelerde  kullanılma  durumu  araştırılmıştır.  İşletme  yöneticilerinin  pazarlama  metriklerine yönelik düşüncelerini öğrenmek amacıyla farklı sektörlerde yönetici olarak çalışan 109 katılımcıya online anket yöntemi uygulanarak veriler elde edilmiştir. Anket formunda katılımcılara 11 adet demografik soru, 1 adet açık uçlu soru ve 38 adet yargı cümlesi olmak üzere toplam 50 soru yöneltilmiştir.  Araştırmadan elde edilen veriler normal dağılım gösterdiğinden, veriler Bağımlı Örneklem  T  testi  ile  analiz  edilmiştir.  Yapılan  analiz  sonucunda  işletmelerin  pazarlama performanslarının ölçümünde müşteri tatmin ve sadakat düzeyi, müşterilerin algıladıkları hizmet ve ürün kalitesi düzeyi, müşterilerin sunulan ürün ve/veya hizmetler hakkında algıladıkları değer düzeyi, işletme ve/veya ürünlerinin marka bilinirlik düzeyi, müşteri kayıp oranı, işletmenin pazar payının ölçümü, ürünlerin dağıtım ağında bulunabilirlik düzeyi, ürün/hizmetlerin fiyat esneklik düzeyi ve müşterilerin yaşam boyu değeri ölçümlerinin pazarlama performansını olumlu etkiledikleri fakat  işletmelerde  kullanılmadıkları  sonucuna  ulaşılmıştır.  Yöneticilerin  pazarlama  metriklerini işletmelerde neden kullanmadıklarına ilişkin yöneltilen açık uçlusoruya ise; pazarlama metriklerinin çok önemsenmemesi, kalifiye personel eksikliği, ataerkil işletme yapısı, metriklerin ölçüm zorluğu ve kurumsal yapının oluşturulamaması gibi cevaplar alınmıştır.