CİNSİYETÇİLİK PROBLEMİ VE İNGİLİZ EDEBİYATINA YANSIMALARI


DOĞAN D., Edis Z.

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.vol 5, no.24, pp.951-955, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this article, from early ages to adulthood, the pattern of behaviors is expected by social environment from woman and man individuals, moral attitudes and dealing with sexism perception created by sole worry about what society thinks and in English literature, the reflections to theater plays named A Doll’s House and A View from the Bridge are aimed to examine by supporting with various quotations from theater plays. In this study, firstly, definitions of words such as gender, social gender roles and sexism problem are included. Then, how sexism perception shows itself, how people estimate women’ and men’ behaviors in terms of their genders by giving example from daily life. After that, this gender problem that takes an important place in theater plays A Doll’s House of Henrik Ibsen and A View from the Bridge of Arthur Miller is tried to scrutinize looking at in terms of a woman and man individuals. Key Words: A Doll’s House, Ibsen, Miller, A View from the Bridge, gender

Bu makalede, küçük yaşlardan itibaren yetişkinliğe kadar sosyal çevrenin kadın ve erkek bireylerden beklediği davranış biçimi, ahlaki tutumlar ve sadece ‘toplum ne der’ kaygısı ile yaratılan cinsiyetçilik olgusunun ele alınışı ve İngiliz edebiyatında A Doll’s House (Bir Bebek evi) ve A View from the Bridge (Köprüden Görünüş) adlı tiyatro oyunlarına yansımalarının, eserlerden yapılan çeşitli alıntılarla desteklenerek incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada öncelikle, cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyetçilik sorunsalı gibi kelimelerin tanımlamalarına yer verilmiştir. Ardından cinsiyetçilik olgusunun toplumda nasıl kendini gösterdiği, insanların kadın ve erkek bireylerin davranışlarını cinsiyetleri açısından nasıl değerlendirdiği günlük yaşamdan da örnekler verilerek ele alınmıştır. Daha sonra ise, İngiliz edebiyatında tiyatro yazarları Henrik Ibsen’ın A Doll’s House (Bir Bebek Evi) ve Arthur Miller’ın A View from the Bridge (Köprüden Görünüş) adlı eserlerinde önemli bir yer tutan bu cinsiyetçilik sorunsalı hem kadın hem de erkek bireyler açısından bakılarak incelenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: A Doll’s House, Ibsen, Miller, A View from the Bridge, cinsiyet