Abdul Karim Mudarris’ Tafsir Named Mevâhibu’r-Rahmân Fî Tefsîrî’l Qur’an His Approach To Mutashabih Verses


Creative Commons License

Doğan M. Z.

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.329-354, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.329-354
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abdul Karim Mudarris works is his commentary called Qur’anic tafsir named as Mevâhibu’r-Rahmân fî Tefsîri’l Qur’an. Muddaris, in his prominent tafsir in the field, has given a great place to the rhetoric of words, language subtleties, philological explanations and rhetoric quotes. One of the most attention receiving points in Mudarris’s tafsir is his authority in his knowledge of faith. Mudarris usually concentrated his efforts on interpreting the mutashabih verses utilizing logical and narrative evidences with a different approach from that of salaf scholars. In this study, primarily, the life and scientific personality of Abdul Karim Mudarris will be mentioned briefly. After this, information about general characteristics of the author’s tafsir named Mevâhibu'r-Rahmân fî Tefsîri'l-Qur’an will be presented. After the exegetes’ common approaches to mutashabih verses are studied, the approach of Mudarris to muteshabih verses and how he interpreted the mutashbihs such as istiwâ, ru’yetullah, yed, ayn, vech, kabza, cenb, ityân and meci will be investigated.

Key Words: Tafsir, Verse, Abdul Karim Mudarris, Mevâhib, Mutashabih.

Abdülkerîm Müderris’in çalışmalarından biri Mevâhibu'r-Rahmân fî Tefsîri'l-Kur'ân adlı tefsiridir. Müderris, alanında önemli bir konuma sahip olan bu tefsirinde, dil inceliklerine, filolojik açıklamalara, belâgat nüktelerine oldukça yer vermiştir. Müderris’in tefsirinde dikkat çeken hususların başında onun itikâd ilmindeki otoritesi gelmektedir. O, itikâd âyetlerini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yorumlamış ve diğer itikâdî yönelişlerin delillerini çürütmeye çalışmıştır. Müderris, müteşâbih âyetleri genellikle halef âlimlerinin yaklaşımlarını esas alarak yorumlamıştır. Ancak o, müteşâbih naslarının bir kısmını selefin tefviz ve tevakkuf anlayışını esas alarak tefsir etmiştir. Böylece Müderris, müteşâbih âyetlerin anlaşılmasında eklektik bir yöntem takip etmiştir. Çalışmamızda öncelikle Abdülkerîm Müderris'in hayatı ve ilmî kişiliğine kısaca temas edilmiştir. Ardından müellifin Mevâhibu'r-Rahmân fî Tefsîri'l-Kur'ân adlı tefsirinin genel özellikleri ve değerlendirilmesi hakkında bilgi verilmiştir. Müfessirlerin müteşâbih âyetlere genel yaklaşımlarını ele aldıktan sonra Müderris'in müteşâbih âyetlere yaklaşımını ve onun Kur’ân’da Allah’ın zâtına isnâd edilen istivâ, rü’yetullah, yed, ayn, vech, kabza, fevk, cenb, ityân ve meci gibi müteşâbihleri nasıl te’vil ettiği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Âyet, Abdülkerîm Müderris, Mevâhib, Müteşâbih