Level of Strategic Planning Awareness of Managers and Problems Encountered in Strategy Development: The Case of Van Yüzüncü Yıl University


Çoban M. S.

SADAB XII. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 12 - 13 November 2022, pp.69-70

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69-70
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Level of Strategic Planning Awareness of Managers and Problems Encountered in Strategy Development: The Case of Van Yüzüncü Yıl University

Abstract

In this study, it was aimed to reveal the problems faced by these managers during the strategy planning phase by measuring the strategic awareness levels of the unit managers who are in the decision-making position at Van Yüzüncü Yıl University. For this aim, 133 people who worked in various departments of the relevant institution in the positions of dean, deputy dean, department head, college director and assistants, institute director and assistants, heads of departments, and college secretary were given a questionnaire. The questionnaire used in the study consists of three parts. In the first part, there are seven statements of the participants, in the second part, there are 14 statements to measure the strategic planning awareness level of the participants, and in the last part, there are 33 statements about strategic management implementation problems. Obtained data were analyzed statistically. SPSS 20 package program was used in both coding and analysis of the data. Two measurement tools were used in our study. These are the "Strategic Planning Consciousness Level" and "Strategy Implementation Problems" scales. It has been determined that the strategic planning awareness levels of the managers differ. It has been determined that the managers who have received training on strategic planning have a higher level of strategic planning awareness than the managers who have not received training. While it was ascertained that managers' levels of strategic planning awareness differed according to age, there was no difference according to gender or educational status. It has been determined that the main problems encountered in strategic management are the absence of the "guide trainer" in the institution, the traditional management approach being more dominant, the workload being excessive and the lack of necessary value for talented people.

Keywords: Strategy, Strategic Consciousness, Strategic Management, Strategic Planning, Case Study

Yöneticilerin Stratejik Planlama Bilinç Düzeyi ve Strateji Geliştirmede Karşılaşılan Sorunlar: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Sadık ÇOBAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Gevaş MYO

ORCID: 0000-0002-6903-3893

Bu çalışmada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde karar verme pozisyonunda olan birim yöneticilerinin stratejik bilinç düzeylerini ölçerek strateji planlama aşamasında bu yöneticilerin karşılaştıkları sorunları ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla ilgili üniversitenin farklı birimlerinde dekan, dekan yardımcısı, bölüm başkanı, yüksekokul müdürü ve yardımcıları, enstitü müdürü ve yardımcıları, daire başkanları, fakülte ve yüksekokul sekreteri pozisyonunda çalışan 133 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan anket üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda katılımcılara ait 7 ifade, ikinci kısımda katılımcıların stratejik planlama bilinç düzeyini ölçmeye yönelik 14 ifade, son kısımda ise stratejik yönetim uygulama sorunları ile ilgili 33 ifade bulunmaktadır. Verilerin hem kodlanmasında hem de analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Çalışmamızda iki tane ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar “Stratejik Planlama Bilinç Düzeyi Ölçeği” ile “Strateji Uygulama Sorunları” ölçekleridir. Yapılan analizler sonucunda yöneticilerin stratejik planlama bilinç düzeylerinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Stratejik planlama ile ilgili eğitim almış yöneticilerin eğitim almamış yöneticilere göre stratejik planlama bilinç düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yaş faktörüne göre yöneticilerin stratejik planlama bilinç düzeylerinin farklılaştığı tespit edilirken; cinsiyet ile eğitim durumuna göre herhangi bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Stratejik yönetimde karşılaşılan sorunların başında rehber eğiticinin kurumda olmaması, geleneksel yönetim anlayışının daha çok hâkim olması, iş yükü fazlalığı ve yetenekli kişilere gerekli değerin verilmemesinin olduğu tespit edilmiştir.