Pb(II) İyonlarının Aktive Edilmiş Karışık Tipteki Kil İle Sudan Uzaklaştırılması İzoterm Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi


Onursal N., Kul A. R., Yavuz Ö.

Euroasia of Mathematics Engineering Natural & Medical Sciences , vol.6, no.7, pp.9-22, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Pb(II) iyonlarının sulu ortamdan uzaklaştırılması için asit ile modifiye edilen kil kullanılmıştır. Sıcaklık, konsantrasyon, pH, temas süresi gibi adsorpsiyona etki eden parametreler incelenmiştir. Elde edilen veriler Freundlich, Langmuir, Temkin ve Dubinin-Radushkevich adsorpsiyon izotermlerine uygulanmış, verilerin en çok Langmuir adsorpsiyon izoterm modeline uyduğu değerlendirilmiştir. Adsorpsiyon kapasitelerinin 298; 303 ve 313 K için sırasıyla 13.67, 21.28, 46.73 mg Pb/g aktive edilmiş kil olduğu bulunmuştur. Kinetik veriler Lagergren, Ho-McKay, Weber-Morris ve Elovich modellerine uygulandığında verilerin daha çok, Ho McKay ikinci derece hız denklemine uyduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca serbest enerji, entalpi ve entropi gibi termodinamik veriler hesaplanmış ve Pb (II) aktif kil için ΔHo=13.37 k j/mol, ΔSo=0.094 k j/mol ve ΔG298= - 14.64 kj/mol, ΔG308= -15.58 kj/mol, ΔG318= - 16.52 kj/mol olduğu bulunmuştur.