Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin, Meslek ve Branş Seçiminde Yönlendirilmesi Çalışması (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)


Kına E., İnan M., Biçek E.

2nd International Vocational Science Symposium (IVSS 2018), Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.189

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.189
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

vocational elections and branches.found that the referrals affect the personal success levels and there is no meaningful relation between the ages, the high school graduates, students to be assigned to work in which area of work should be directed according to the level of success and areas of interest. It has been four-year faculties, the degree to which they need to pass is diverted according to their level of interest. Directly to the profession of the which the students are close is reported. It has also been rendered into graphics. Results: Where vocational college students want to switch to of the students to computer terms, which are related to computer science. When the Personal Information Forms are analyzed, the branch in survey, 82 female students and 148 male students were analyzed by statistical methods. The results of the survey are based on the closeness based on the closeness of the terms related to computer science and related students. Findings: According to the results of the questionnaire at Vocational Schools of Van Yüzüncü Yıl University. Survey data of 230 students were used in the study. The results of the questionnaire are Form" was used in the collection of data. The sample of the research is composed of 230 students as first and second year students studying research. SPSS 22.00 program was used in the analysis of the data obtained from the questionnaires. In this research, "Personal Information terms of different variables. Method: Descriptive statistical methods and techniques have been used in the analysis of sub-problems in the and occupational branching.In this study, the orientation and selection levels of the students in the professional branch were examined in expertise in every subject is far from reality.However, two of the most important problems of students are seen as anxiety about future anxiety of computer technology students should specialize in a specific field and make relevant profession selection in that specialty field.In general, Purpose: It is directly related to having a goal that students can perform the desired performance while they are in graduation.The department

Amaç: Öğrencilerin mezun olana kadar geçirdikleri sürede istenilen performansı gösterebilmeleri, belli bir hedeflerinin olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencileri belli bir alan üzerinde uzmanlaşıp, o uzmanlık alanıyla alakalı meslek seçimi yapmalıdırlar. Genel olarak her konu hakkında uzmanlaşmaları gerçeklikten uzaktır. Bununla birlikte öğrencilerin en önemli sorunlarından ikisi gelecek kaygısı ve mesleki branşlaşmada yaşadıkları kararsızlık olarak görülmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin mesleki branşlaşmada yönlendirilme ve seçim düzeyleri farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Yöntem: Araştırmada yer alan alt problemlerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve tekniklerinden yararlanılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. Yapılan bu araştırmada verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında okuyan birinci ve ikinci sınıf öğrencileri olarak, toplam 230 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 230 öğrenci üzerinde yapılan anket çalışmasının verileri kullanılmıştır. Ankette bilgisayar bilimleri ile alakalı öğrencilerin terimlere olan yakınlığı ve yatkınlığı üzerinden sonuçlar üretilmiştir. Bulgular: Anket çalışmaları sonucuna göre 82 Kız öğrenci 148 Erkek öğrenci verileri istatistiki yöntemlerle incelenmiştir. Ankette bilgisayar bilimleri ile alakalı öğrencilerin bilgisayar terimlerine olan yakınlığı üzerinden sonuçlar üretilmiştir. Kişisel Bilgi formları analiz edildiğinde öğrencilerin hangi branşa yakın olduğu gözlemlenmiş ve grafik haline getirilmiştir. Sonuç: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin , dört yılık fakültelere geçiş yapmak isterlerse hangi bölümü okumaları gerektiği ilgi düzeylerine göre yönlendirilmiştir. Direk meslek hayatına atılacak öğrencilerin hangi iş alanında çalışmaları gerektiği başarı düzeylerine ve ilgi duydukları alanlara göre yönlendirilmiştir. Yapılan yönlendirmelerin kişisel başarı düzeylerini etkilediği, yaşları, mezun oldukları liselerin, mesleki seçim ve branşlarının arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.