TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI


Creative Commons License

Kardaş M. N., Akçay A.

Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Pegem Akademi Yayın Evi
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Toplumların gelişmesinde başat rol eğitime verilir. Özellikle gelişmiş toplumların bütçe plânlamalarında eğitim ilk sıraya konur. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında eğitim belli kriterler gözetilerek daha profesyonel biçimde ele alınmakta ve çağın şartlarına uygun yaklaşım ve araçlarla desteklenmektedir. Uluslararası ve ulusal bazda hedefleri gerçekleştirebilmek için eğitimin iyi plânlanması ve yenilikçi programlarla desteklenmesi gerekir.

Eğitimin ve okullarda belli bir plân dâhilinde gerçekleşen öğretimin gerçekleşebilmesi için aynı zamanda programa ihtiyaç duyulur. Program, bir ders süresince öğrenenlerin sahip olması yeterlikleri tanımlayan, öğrenme sürecini betimleyen ve öğretenlere rehberlik eden araçtır. Eğitim programları daha çok tasarı biçiminde iken öğretim programları daha çok uygulamaya dönüktür.

Program; hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme unsurlarından oluşur. Bu unsuların başarılı biçimde oluşturulması programın ve eğitim-öğretimin etkililiğini artırır. Öğretenlerin de bu unsurları tanıyarak öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri beklenir. Bu doğrultuda, incelemekte olduğunuz eser; geçmişten günümüze Türkçe dersi öğretim programlarının yapısı, programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile güncel programa yer vererek bu amaca hizmet etmeye çalışmaktadır. Bilindiği üzere 2018 yılında Türkçe Eğitimi ABD lisans programında değişikliğe gidilmiş ve programa ilk kez “Türkçe Öğretim Programları” dersi konmuştur.

Türkçe dersi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırıldığı derstir. Günlük yaşam göz önüne alındığında bu becerilerin önemi yadsınamaz. İletişim kurma, içinde yaşanılan toplumda kültürlenme ve duygu, düşünce ve isteklerini belirtmek için dil öğrenimine dolayısıyla bunu gerçekleştirmek için etkili biçimde hazırlanmış programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında yer alan Türkçe Öğretim Programları dersi de henüz yolun başında iken öğretmen adaylarına program kavramını ve yapısını kavratmayı amaçlamaktadır. Türkçe dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze uzanan değişimini ele alan bu eser, ilgili dersin müfredatı da dikkate alınarak alan uzmanları tarafından titizlikle kaleme alınmıştır. Eser; öğretmen adayları, öğretmenler ile bu alanda çalışanlara Türkçe Dersi Öğretim Programları konusunda rehberlik edecek niteliktedir.

Eser on bir bölümden oluşmaktadır. Eserin ilk bölümünde; “Öğretim Programlarıyla İlgili Temel Kavramlar”, ikinci bölümünde, “Öğretim Programlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi”, üçüncü bölümünde, “Geçmişten Günümüze Türkçe Dersi Öğretim Programları -1- (Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet Dö nemi Türkçe Dersi Öğretim Programları)”; dördüncü bölümünde, “Geçmişten

Günümüze Türkçe Dersi Öğretim Programlari -2- (İlk Mektep (1-5. Sınıf) Türkçe

Dersi Öğretim Programları)”; beşinci bölümünde, “Geçmişten Günümüze Türkçe

Dersi Öğretim Programlari -3- (6-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programları,

1929, 2931-32, 1938, 1949, 1962, 1981)”; altıncı bölümünde, “Geçmişten Günümüze

Türkçe Dersi Öğretim Programları -4- (2005, 2006, 2015, 2017 Türkçe Dersi

Öğretim Programları)”; yedinci bölümünde, “2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı”;

sekizinci bölümünde, “2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı -1- (Genel Çerçeve)”;

dokuzuncu bölümünde, “2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı -2- (Öğrenme

Alanları, Kazanımlar, Diğer Derslerle İlişkisi)”; onuncu bölümünde, “2019

Türkçe Dersi Öğretim Programı -3- (Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımı ve Örnek

Ölçme-Değerlendirme Araçları)” ve son bölümünde, “Öğretmen Yeterlikleri” konuları

işlenmiştir.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan, bölüm yazarı olarak eserin

oluşmasında emeği geçen alan uzmanı akademisyen dostlarımıza ve eserin yayıma

hazırlanmasını sağlayan PEGEM AKADEMİ çalışanlarına teşekkürü borç biliriz.