APEXIFICATION TREATMENT OF OPEN APEX UPPER CENTRAL TOOTH WITH COMPLICATED CROWN FRACTURE


Creative Commons License

Şahin P., Gündüz H.

15. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 June 2023, pp.150-151

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.150-151
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this case report is to present the apexification treatment with Biodentine of a left upper central tooth

with an open apex, crown fracture and deep cervical caries.

Case: A 15-year-old female patient without any systemic disease was admitted to our clinic with the complaint of pain in

the upper anterior region. In the clinical examination of the patient, complicated crown fracture, percussion and palpation

sensitivity, and deep cervical caries in the buccal region were detected in tooth 21. In radiographic examination, deep

caries in the approximal region, periapical lesion in the left upper central tooth and incomplete apical root development

were observed. After two sessions of apexification treatment are planned for the patient, in the first session; buccal

gingivectomy was performed under local anesthesia. After the caries in the buccal region was completely removed and

composite restoration was made using a retraction cord, the root canal was prepared by providing access to the root canal

from the buccal region and calcium hydroxide medicament was placed. The patient was called for the second session 3

weeks later. After the temporary filling was removed, calcium hydroxide was removed from the root canal using a sonic

irrigation activation system with sodium hypochlorite and EDTA. After the root canal was dried with paper point and

the apical plug was formed with 5 mm Biodentine, the remaining part was filled using the warm vertical condensation

filling technique. The tooth, whose coronal restoration was completed with composite, the patient was referred to the

Orthodontics Department to perform extrusion treatment.

Results: During the 6-month follow-up, it was observed that the patient had no clinical symptoms and the amount of

periapical radiolucency decreased.

Conclusion: Successful treatments can be provided with a good apical plug and upper restoration in cases where the

prognosis seems hopeless, such as teeth with deep caries, periapical lesions, and open apex in addition to complicated

crown fractures.

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı; açık apeksli, kron kırığı ve derin servikal çürüğü bulunan sol üst santral dişin

Biodentin ile apeksifikasyon tedavisini sunmaktır.

Olgu: 15 yaşında herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan kadın hasta, üst ön bölgede ağrı şikâyeti ile kliniğimize

başvurmuştur. Hastanın klinik muayenesinde 21 numaralı dişte komplike kron kırığı, perküsyon ve palpasyon hassasiyeti

ve bukkal bölgede derin servikal çürük tespit edilmiştir. Radyografik incelemede; aproksimal bölgede derin çürük, sol üst

santral dişte periapikal lezyon ve apikal kök gelişiminin tamamlanmadığı gözlenmiştir. Hastaya iki seans apeksifikasyon

tedavisi planlandıktan sonra ilk seans; lokal anestezi altında bukkal bölgeye gingivektomi yapılmıştır. Bukkal bölgedeki

çürük tamamen uzaklaştırılıp retraksiyon ipi kullanılarak kompozit restorasyonu yapıldıktan sonra kök kanalına bukkal

bölgeden giriş sağlanarak kök kanalı genişletilmiş ve kalsiyum hidroksit medikamenti yerleştirilmiştir. Hasta 3 hafta sonra

ikinci seansına çağırılmış, geçici dolgusu kaldırıldıktan sonra kalsiyum hidroksit, sodyum hipoklorit ve EDTA ile sonik

irrigasyon aktivasyon sistemi kullanılarak kök kanalından uzaklaştırılmıştır. Kök kanalı kağıt konlarla kurutulduktan

sonra 5 mm’lik Biodentine ile apikal tıkacın sağlanmasının ardından kalan kısım sıcak vertikal kompaksiyon dolum

tekniği kullanılarak doldurulmuştur. Koronal restorasyonu kompozit ile tamamlanan diş, ekstrüzyon tedavisinin

gerçekleştirilebilmesi için Ortodonti Ana Bilim Dalı’na yönlendirilmiştir.

Bulgular: 6 aylık takipte hastanın klinik semptomlarının bulunmadığı, periapikal radyolüsensi miktarının ise azaldığı

izlenmiştir.

Sonuç: Komplike kron kırığına ek derin çürüklü, periapikal lezyonlu, açık apeksli dişler gibi prognozu ümitsiz gözüken

vakalarda iyi bir apikal tıkama ve üst restorasyon ile başarılı tedaviler sağlanabilmektedir.