Comparative Analysis of Otolith Features of Tarek (Alburnus tarichi(Güldenstädt, 1814)) from Different Lakes across Van Basin (Van, Erçek,Nazik, Aygır) (Turkey)


Creative Commons License

Saygın S., Özpiçak M., Elp M., Polat N., Atıcı A. A., Akçanal Ödün N.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.3, no.2, pp.91-99, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the present study, a comparison of the otolith morphology of Alburnus tarichi,
collected from different localities throughout Van Basin was carried on. A total
of 351 specimens of A.tarichi collected by trammel nets from four different
localities (Van, Erçek, Nazik, Aygır) during the period April-May 2015 were
examined. Fork length and body weight of the specimens ranged between 9.9-
24.6 cm and 8.4-176.5 g, respectively. Lagenar otoliths were removed
discriminating as left and right. Otolith length (OL), otolith breadth (OB) and
otolith weight (OW) were collected. Comparisons of right-left otolith
measurements were tested by paired t test. Comparisons of otolith breadth, length
and weight of A. tarichi among all localities were tested by ANOVA. There were
no significant difference in terms of otolith length and weight between right and
left otoliths but there were statistically significant difference in terms of otolith
breadth between the specimens collected in Lake Van and Lake Erçek. There were
no differences between right and left otolith measurements in Lake Nazik and
Lake Aygır. Comparing all localities together, otolith length, breadth and weight
were different from each other for four localities. The power model
was applied to estimate the relationships between the otolith measurements and
fish length.

Bu çalışmada, Van Gölü Havzası’nda farklı lokalitelerden örneklenen Alburnus tarichi’nin otolit morfolojisi
karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Nisan-Mayıs 2015’te dört farklı habitattan (Van, Erçek, Nazik, Aygır) 351 A. tarichi
bireyi fanyalı ağlar aracılığıyla örneklenmiş incelenmiştir. Örneklerinin çatal boyları ve ağırlıkları sırası ile 9,9-24,6 cm,
8,4-176,5 g arasındadır. Lagenar otolitler sağ ve sol ayrımı yapılarak çıkarılmıştır. Otolit boyu (OL),
otolit eni (OB) ölçülmüş, otolitler tartılmıştır (OW). Sağ-sol otolit ölçümlerinin karşılaştırılması bağımlı
örneklem t testi ile test edilmiştir. A. tarichi’nin tüm lokaliteler arasındaki otolit eni, otolit boyu ve ağırlığı
karşılaştırmaları ANOVA ile test edilmiştir. Van Gölü ve Erçek Gölü örneklerinde sağ ve sol otolitler arasında
otolit boyu ve otolit ağırlığı bakımından fark yok iken otolit eni bakımından önemli farklılık tespit edilmiştir.
Nazik Gölü ve Aygır Gölü örneklerinde sağ ve sol otolit ölçümleri arasında herhangi bir farklılık yoktur. Tüm
lokaliteler bir arada değerlendirildiğinde otolit boyu, otolit eni ve otolit ağırlığı dört habitatta birbirinden farklıdır.
Otolit ölçümleri ve balık boyu arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasında eğrisel model kullanılmıştır.