KARŞILAŞTIRMALI GÜZEL KÖY DİYARBAKIR HALK İNANÇLARINDAN KESiTLER-I


Creative Commons License

Çakmak S.

Other, pp.13-14, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.13-14
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Güzel Köy, Diyarbakır merkez- YeniĢehir'e bağlı toplam nüfusu 1050 olan yakın geçmiĢin köylerinden halen Ģirin bir mahallesidir. Halkının ana dili Kürtçe olup ve Sünni Şafii inançlıdırlar. Bu çalıĢmada tespitlerin sunumu geçiĢ dönemleri veya benzeri baĢka bir esasa tabi olarak sıralanamamıĢtır. Zira tespitler çok farklı farklıb amaçlarla bağlantılı olma özelliği içermekteydiler. Yazı metninde geçen toplum isimleri etnik milliyetçilik anlamında olmayıp, sosyal tanıma unutma kolaylaĢtırma amaçlıdır. Keza Türk ve Türklük gibi tanımlamalar kavim veya ırk karĢıtı olmayıp milletin birlikte yaĢanılan halklarla ortak ismi anlamındadır. Halkların kültürleri ile tanıĢ kılındıkları nispette zehrin bal haz inanç ve dileklerimizle bu çalımayı planlayıp gerçekleĢtirdik. Bizim için, halklarda görülebilecek kültür farklılıkları, kültür aynılıkları kadar kutsaldır, saygındır ve eĢit derecede milidir.