Salgın Döneminde Ortaokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Bakırcı H., Özcan Ö., Kara Y.

Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol.4, no.3, pp.155-170, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, salgın döneminde ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir ilçe merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulda görev yapan farklı branştan 12 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Öğretmenler; farklı duyu organlara hitap etmesi, her yerde öğrenmeye olanak vermesi, zaman tasarrufu sağlaması, bilgiye hızlı bir şekilde erişilmesi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunun etkili kullanılması ve derslerin kayıt altına alınmasının uzaktan eğitimin faydaları olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmenler; öğrencilerin derse katılım oranın düşük olmasını, alt yapı yetersizliğini, teknolojik imkânların sınırlılığını, ailedeki kardeş sayısının fazlalığını ve öğrencilerle göz temasının olmamasını uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar olarak aktarmışlardır. Bu süreçte uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler tarafından karşılaşılan bir diğer önemli sorun ise imkân ve fırsat eşitsizliğidir. Bunların yanı sıra öğretmenler uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını dile getirmişlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların en aza indirilebilmesi için alt yapı sorunları giderilmeli, fırsat eşitliği sağlanmalı, öğretim programlarında uzaktan eğitime uyumlu hale gelecek şekilde esnetilmeler ve geliştirmeler yapılmalıdır.