Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında Kamu Hizmet Algısının Ölçümü: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği


İzci F.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, vol.5, no.2, pp.70-88, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Klasik yönetimin formel, ekonomik çıkarları için hareket eden insan modelini ön planda tutan, standartlaştırılmış kural ve kaidelerle otorite ilişkileri üzerine temellendirildiği yönetim anlayışı, günümüzün talep ve beklentileriyle uyumluluk göstermemektedir. Klasik yönetimde kamu hizmetlerinin yeterliliği ve vatandaş memnuniyeti hiçbir zaman istenilen seviyede olmamıştır. Sözkonusu yönetim anlayışının eksikliklerinin çoğunu yeni kamu yönetimi anlayışı ile mümkün olduğu söylenebilir. Yeni kamu yönetimi, klasik yönetimin bürokratik paradigmasına karşı çıkma özelliği taşımaktadır. Yönetimde çok aktörlülüğü, etkileşimciliği ve katılımcılığı öngören bu yaklaşım, kamu hizmetlerinin sunumunda merkezi idarenin yetkilerinin sınırlandırılmasını, özel sektör yönetim tekniklerinin kamuda uygulanabilirliğini savunmaktadır. Yeni kamu yönetimi ilkelerinin kamu sektörü tarafından nasıl uygulandığının ortaya çıkmasında en önemli aktör, hizmetten yararlanan kişilerdir. Vatandaşların hizmet algısı, uygulamanın boyutlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Bu çalışmada, yeni kamu yönetimi anlayışının değişik boyutlarının en önemli kamu hizmeti olan sağlıkta ve sağlık kurumlarında nasıl uygulandığına yönelik vatandaşların algısını ortaya çıkarmak ve yeni kamu yönetimi anlayışını bu perspektiften değerlendirmektir. Çalışmada Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi örnek alınmış ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni kamu yönetimi uygulamalarının ne derece hayata geçirildiğine dair vatandaşların algı düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Rastgele örneklem yöntemiyle seçilen ve 400 kişiye uygulanan anket sonuçları, araştırmaya konu olan kamu hastanesinde yeni kamu yönetimi ilkelerinin büyük ölçüde benimsendiği ve uygulamaya konulduğu şeklindedi