Evaluation of a Group of Wooden Artifacts Belonging to Tunceli Region


Yıldırım M., Kulaz M., Karaca Y.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.127-138, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Handicrafts in Anatolia appear as a reflection of the history, economic activities of the society and our traditional culture. In this respect, handicrafts do not only have an artistic value but also reflect the social structure of the society they belong to. Wood art is among the traditional handicrafts that are indispensable in all areas of life from the past to the present. Throughout human history, wood has been one of the important materials preferred as a tool of religious and civil architecture, handicrafts, agriculture, weaving, artistic activities and daily use in terms of its warmth, durability, sustainability, easy accessibility and aesthetic properties. Due to the ease of processing and accessibility, the wood material preferred in the region cannot reach many of them due to moisture, microorganisms and climate. Within the scope of the study, the materials, construction techniques, decoration programs etc. of a group of wooden works that are still used and left idle as a result of the researches made in Tunceli center and its villages. To determine its place and importance in our traditional culture, information forms, recorded and documented, and to transfer and preserve this cultural heritage to future generations. As a result, the works included in our study were examined on-site, measured and photographed. The material type, construction technique, and ornamental features of the studied works have been studied comprehensively in terms of aesthetics..

  • Anadolu’da el sanatları toplumun tarihi, ekonomik faaliyetleri ve geleneksel kültürümüzün bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan el sanatları sadece sanat değeri taşımamakta aynı zamanda ait olduğu toplumun sosyal yapısını da yansıtmaktadır. Toplumda geçmişten günümüze kadar hayatın her alanında vazgeçilmez olan geleneksel el sanatları arasında ahşap sanatı yer almaktadır. Ahşap sıcaklığı, dayanıklılığı, sürdürebilirliği, kolay ulaşılabilir olması ve estetik özellikleri bakımından insanlık tarihi boyunca, dini ve sivil mimari, el sanatları, tarım, dokuma, sanatsal etkinlikler ve günlük kullanım aracı olarak tercih edilen önemli malzemelerden bir olmuştur. İşlenmesinin ve ulaşılabilirliğinin kolay olmasından dolayı bölgede tercih edilen ahşap malzeme nemden, mikroorganizmalardan ve iklim gibi sebeplerden dolayı günümüze kadar birçoğu ulaşamamaktadır. Çalışma kapsamında Tunceli merkez ve köylerinde yapılan araştırmalar sonucu hala kullanılan ve atıl durumda bırakılan bir gurup ahşap eserin malzeme, yapım tekniği, süsleme programlarını vb. belirlemek geleneksel kültürümüzdeki yeri ve önemini saptamak ve bilgi formlarının çıkarılıp kayıt altına alınarak belgelenmesi ve bu kültür mirasını gelecek nesillere aktarılması ve korunması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, çalışmamıza dâhil edilen eserler yerinde incelenerek ölçüleri alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Ele alınan eserlerin malzeme cinsi, yapım tekniği, süsleme özellikleri estetik açıdan kapsamlı bir şekilde incelenmiştir