HALKBİLİMİ ALAN ARAŞTIRMALARINA ETNOMÜZİKOLOJİK KATKILAR -AHMET ADNAN SAYGUN ÖRNEĞİ-


Creative Commons License

Çakmak S.

Bilimsel Eksen, pp.106-127, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Bilimsel Eksen
  • Page Numbers: pp.106-127
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Cumhuriyet dönemi bestekârlarından olan Ahmet Adnan Saygun'un müzik bilimine getirdiği çağdaĢlaĢma ve yenilik fikir, bu alandaki çalıĢmaların hız kazanmasında ve sistemli sunulmasında çok önemli bir adımdır. Dönemin koĢullarında yaĢanan siyasi durum rapor veriden ötürü Batı müziği eğilimi ve ―Halka Yönelme politikaları Saygun'u bu inceleme yöneltmiĢ ve halk müzi çağdaĢ medeniyetler gözden geçirebilmek için maksadıyla ilgili bilimsel bir şekilde bir olan ilk halk kültürü araĢtırmacılığı vazifesini layıkıy-la getirmiĢtir. Bu ziyaret Ahmet Adnan Saygun'un Türk halkbilimi hakkında yeterince yeterince değinilmeyen halk kültürü araĢtırmacılığı yö-nüne değinilmiĢtir. Avrupa'da farklı ülkelerinde özellikle Paris, Londra, Türk Halk Müziği Alan AraĢtırmaları Kriter-leri ve Pentatonism hakkında önemli görüĢlerin olduğu biliniyor. Halk kültürü araĢtırmalarında; halk müziği ve halk dansı hakkında yaptığım der-leme çalıĢmaları ve edindiği bilgiler eski yurtiçinde yurtdıĢında gerçekleĢtirilen kongrelerde yeni yönelimleri raporlar halinde suna-rak Türk yapımıü yaĢatmaya ve yaymaya çalımıĢtır. Folklor gönüllüsü olan kültür elçimizin Türk Halkbilimine katkısı yadsınamayacak kadar büyük ve önemlidir. Hazırlanan çalıĢmada Ahmet Adnan Saygun'un değeri, derleme gezileri, Halk Müziği alan araĢtırması raporları ve Türk Halkbilimi işleme kat halk müziği ve halk dansı hakkında da der-leme çalıĢmaları ve edindiği bilgiler eski yurtiçinde yurtdıĢında gerçekleĢtirilen kongrelerde yeni yönelimleri raporlar halinde suna-rak Türk yapımıü yaĢatmaya ve yaymaya çalıĢmıĢtır. Folklor gönüllüsü olan kültür elçimizin Türk Halkbilimine katkısı yadsınamayacak kadar büyük ve önemlidir. Hazırlanan çalıĢmada Ahmet Adnan Saygun'un değeri, derleme gezileri, Halk Müziği alan araĢtırması rapor ve Türk Halkbilimi işleme kat halk müziği ve halk dansı hakkında da der-leme çalıĢmaları ve edindiği bilgiler eski yurtiçinde yurtdıĢında gerçekleĢtirilen kongrelerde yeni yönelimleri raporlar halinde suna-rak Türk yapımıü yaĢatmaya ve yaymaya çalıĢmıĢtır. Folklor gönüllüsü olan kültür elçimizin Türk Halkbilimine katkısı yadsınamayacak kadar büyük ve önemlidir. Hazırlanan çalıĢmada Ahmet Adnan Saygun'un değeri, derleme gezileri, Halk Müziği alan araĢtırması raporları ve Türk Halkbilimi işleme katkıları hakkında bilgi verilmiĢ, derleme gezilerinden oluĢturduğu raporlar çeĢitli açılardan değerlendirilmiĢtir. Bu doğrultuda yapmıĢ olduğu çalıĢmaları bütün olarak sunabilmek için yurtdıĢındaki yayınlarının Ġngilizce ve Fransızca çeviri-lerini yapmıĢ olan Ġlhami Gökçen arĢivinden faydalanılmıĢtır. Ayrıca Türki-ye‘de Saygun ile ilgili yazılmıĢ kitap, tez, makale, bildiri yazıları incelenerek halk kültürü araĢtırmacılığı yönüne değinen bütün kaynaklar taranmıĢ olup be-timsel bir tarama yöntemi izlenerek makale oluĢturulmuĢtur.