A RESEARCH ON ACCOUNTING PROFESSIONALS' OPINIONS ON THE DIGITALIZATION PROCESS: THE CASE OF VAN


Kurt Y., Dedeoğlu M.

ANADOLU 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 11 - 12 June 2022, pp.57-66

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57-66
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

  1. In this study, the opinions of self-employed accountants about the digitalization process were tested. In this context, demographic characteristics such as gender, age, education level, experience, number of customers, income level, working personnel and the frequency of using the internet tax office were examined by frequency and percentage method. The data obtained from the research were tested with Independent Sample T Test and Anova method. The questions directed to the members of the profession were grouped in 4 groups as A B, C and D. Group A shows the knowledge level and effort expectations of professionals regarding digital transformation, Group B shows the contributions of digital transformation to the accounting profession, Group C shows the assistance of public institutions and organizations (President of revenue management.) regarding digital transformation, and Group D shows the cost and earnings expectations of digital transformation. . According to the results obtained from the research, it was determined that the answers received for the four groups determined by the variables of gender, education and frequency of using the internet tax office did not differ. While it was determined that the public aid group for digital transformation differed significantly according to the age variable, it was concluded that there was a significant  difference between the experience period of the professionals and the contribution of digital transformation to the accounting profession

Bu çalışmada serbest muhasebe meslek mensuplarının dijitalleşme süreci ile ilgili görüşleri test edilmiştir. Bu bağlamda meslek mensuplarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, deneyim, müşteri sayısı, gelir düzeyi, çalışan personel ve internet vergi dairesini kullanma sıklığı gibi demografik özellikler frekans ve yüzde yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova yöntemiyle test edilmiştir. Meslek mensuplarına yöneltilen sorular, A B, C ve D olmak üzere 4 grupta toplanmıştır. A grubu dijital dönüşüme ilişkin meslek mensuplarının bilgi düzeyi ve çaba beklentilerini, B grubu dijital dönüşümün muhasebe mesleğine olan katkılarını, C grubu dijital dönüşüme ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının (Gelir İdaresi Başkanlığı vb.) yardımlarını ve D grubu ise dijital dönüşümün maliyet ve kazanç beklentilerini göstermektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre cinsiyet, eğitim ve internet vergi dairesini kullanma sıklığı değişkenleri ile belirlenen dört gruba ilişkin alınan cevapların farklılaşmadığı belirlenmiştir. Yaş değişkenine göre dijital dönüşüme ilişkin kamu yardımları grubunun önemli derecede farklılaştığı tespit edilirken, meslek mensupların deneyim süresi ile dijital dönüşümün muhasebe mesleğine olan katkıları arasında ise anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır