INDIA EXPEDITIONS OF THE GHURID SULTAN MU‘IZZ AL-DIN MUHAMMAD B. BAHA‘ALDIN SAM


Creative Commons License

Öntürk V.

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.119-149, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sultan Mu‘izz al-Din Muhammad is the son of Baha‘al-Din Sam, one of the Ghurid rulers. Upon the death of his older brother Ghiyath al-Din Muhammad in 599/1203, he came to the throne as the fourteenth ruler of the Ghurids State. Until the period of Sultan Mu‘izz al-Din, the capital of the state was Firuzkuh. With his ascension to the throne, the city of Gazne, where he was appointed as the ruler by his brother Sultan Ghiyath al-Din about thirty years ago, became the capital center of the Ghurids. After the transfer of Sultan Mu‘izz al-Din to the reign, the first thing was to divide the lands under the state’s authority among the dynasty members. Then he returned to his capital and started preparations for India expeditions. Acting with an understanding parallel to the conquest policy followed by Sultan Mahmud of the Ghaznavid, Sultan Mu‘izz al-Din signed 11 expedition that would identify him with the Indian conquests when he passed away in 602/1206. These expeditions resulted in the emergence of extremely important political, economic, religious and cultural developments in terms of Turkish history and The Ghurids State. Because the success of the sultan in North India prepared the ground for the establishment of Turkish culture in the region. On the other hand, the welfare level of the state increased with the loots obtained from wars. In this study, the life of Sultan Mu‘izz al-Din, his Indian expeditions and the results of these expeditions were discussed.

Sultan Muizzeddin Muhammed, Gurlu hükümdarlarından Bahâeddin Sâm’ın oğludur. Ağabeyi Gıyâseddin Muhammed’in 599/1203 yılında vefatı üzerine Gurlular Devleti’nin on dördüncü hükümdarı olarak tahta çıkmıştır. Sultan Muizzeddin dönemine kadar devletin başkenti Fîrûzkûh’tu. Onun tahta çıkması ile birlikte yaklaşık otuz yıl önce ağabeyi Sultan Gıyâseddin tarafından yöneticiliğine tayin edildiği Gazne şehri Gurluların payitaht merkezi oldu. Sultan Muizzeddin hükümdarlık makamına geçtikten sonra ilk iş olarak devletin uhdesinde bulunan toprakları hanedan üyeleri arasında taksim etti. Ardından payitahtına dönerek Hindistan seferlerini gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başladı. Gazneli Sultan Mahmud’un izlemiş olduğu fetih politikasına paralel bir anlayışla hareket eden Sultan Muizzeddin 602/1206 yılında vefat ettiğinde kaynaklarda kendisini Hindistan fütuhatı ile özdeşleştirecek 11 sefere imza attı. Bu seferler Türk tarihi ve Gurlular Devleti açısından son derce önemli siyasî, ekonomik, dinî ve kültürel gelişmelerin ortaya çıkması ile neticelendi. Zira sultanın Kuzey Hindistan’da elde etmiş olduğu başarılar bölgede Türk kültürünün yerleşmesinin zeminin hazırladı. Öte yandan savaşlardan elde edilen ganimetlerle devletin refah seviyesi yükseldi. Bu çalışmada Sultan Muizzeddin’in hayatı, gerçekleştirmiş olduğu Hindistan seferleri ve bu seferlerin sonuçları ele alınmıştır.