Hizmet İhracatı ve Turizm Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Analiz: 1996-2017 Türkiye Örneği


İşleyen Ş., Altun Y., GÖRÜR Ç.

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.6, pp.953-960, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In developing countries such as Turkey, two of the most important factors affecting economic growth recently are tourism and service sector. In a globalized world economy, companies or firms have turned to exports of services rather than exports of goods. In order to increase service exports in a country, the service sector in that country needs to be developed. In this study, between the years 1996-2017 exports of services and the impact on economic growth of tourism spending in Turkey, Least Squares (OLS) method was used and econometric analysis has been applied. According to the study, between the years 1996-2017 exports of services to Turkey, tourism spending and economic growth data were obtained from the World Bank Database website in dollars and an empirical analysis was made. According to the results of the research, it has been found that there is a positive relation between service exports and tourism expenditures and economic growth. In both of these sectors, it is seen that the increases that have taken place have positive effects on economic growth.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi son zamanlarda etkileyen önemli faktörlerden ikisi turizm ve hizmet sektörüdür. Küreselleşen dünya ekonomisinde şirketler veya firmalar ürün ihracatından çok hizmet ihracatına yönelmiştir. Bir ülkede hizmet ihracatının artması için o ülkede hizmet sektörünün gelişmiş olması gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 1996- 2017 yılları arasında hizmet ihracatı ve turizm harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi, En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile tahmin edilip ekonometrik analizi yapılmıştır. Çalışma doğrultusunda 1996-2017 yılları arasında Türkiye’ye ait hizmet ihracatı, turizm harcamaları ve ekonomik büyüme verileri, World Bank Database web sitesinden dolar cinsiden temin edilip ampirik analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, hizmet ihracatı ve turizm harcamaları ile iktisadi büyüme arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu iki sektörde de meydana gelen artışların ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür.